گلمحمدی: مسئوالن استانی فقط وعده میدهند

Iran Newspaper - - News -

یحیی گلمحمدی، سرمربی تیم شهر خودرو (پدیده) خراسان گفت:«هیچ یــک از وعــده های مســئوالن شــهری و اســتانیًعملی نشــده و در ســالی که تیممان برای نخســتین بار آســیایی شــده، عمال توجه الزم به ما نمیشــود. » وی افــزود:«اردوی تمرینی ما را در ترکیه لغو کردند و حتی نتوانســتی­م در دیدارهای دوســتانه هم میزبانی خوبی داشته باشیم. اینها در شأن نماینده خراسان در لیگ برتر نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.