حضور در پرسپولیس چالش بزرگی است

Iran Newspaper - - News - حامد جیرودی خبرنگار

پرســپولیس در حالــی در بــازی ردهبندی جام شــهدا مقابــل نیروی زمینی به پیروزی 0-4 رسید که 2 گل سرخپوشــان را مهاجمــان ایــن تیــم یعنــی علی علیپــور و امیر روســتایی بــه ثمــر رســاندند. این در شــرایطی اســت کــه گابریــل کالــدرون پــس از پایان این بازی، مهدی شریفی دیگر مهاجم پرســپولیس را نیــز در اختیار باشــگاه قــرار داد تــا درخصوص تیم آینــدهاش تصمیــم بگیــرد. بــا ایــن حــال، ســرمربی آرژانتینــ­ی قرمزهــا همچنــان بــه دنبــال جــذب یــک مهاجــم ششــدانگ اســت و امیدوار است با جذب یک مهاجم برزیلی یا آفریقایی، نیاز تیمش در خط حمله را برطــرف کنــد. امــا اولیــن گل امیر روستایی برای پرسپولیس باعث شد تا به سراغ این مهاجم جوان برویم. او در گفتوگویــی کــه بــا خبرنــگار «ایــران» داشــت، درخصــوص بازی با نیــروی زمینی و گلزنــیاش گفت: «بازی خیلی خوبی بود و خوشحالم که توانســتم در دومین بازیام برای پرســپولیس، گلزنــی کنــم. امیدوارم همیــن روند را ادامه دهم و با گلزنی بــرای پرســپولیس و تیم ملــی امید، افتخارآفری­نی کنم.»

او دربــاره اینکــه پــس از گلزنــی، کالــدرون با او حــرف زده یا نه توضیح داد: «نه صحبت خاصی نکردیم ولی معلوم بود که خوشــحال اســت و فکر میکنــم که از بــازی من راضــی بوده. من هم سعی میکنم که در تمرینات و بازیها بهترین عملکردم را داشــته باشم و نظر ایشان را جلب کنم.»

روســتایی کــه فصــل گذشــته برای پیــکان بــازی میکــرد، بــه این ســؤال کــه میدانــد چــه مســیر ســختی در پرسپولیس نســبت به پیکان در پیش دارد، چنیــن پاســخ داد: «بلــه صــد درصد همین طور اســت. پرسپولیس تیم بزرگی است و باید تالشم را بیشتر کنم. البته من از بچگی در پرسپولیس بــودهام و در ردههــای نوجوانــان و جوانــان بــرای این تیم بــازی کردهام. مــن شــرایط بــازی در پرســپولیس را درک میکنــم و میدانــم کــه چالش بزرگــی در پیــش دارم ولی یک چیزی در خــودم دیــدهام کــه ایــن چالش را قبــول کــردهام. اگــر فکر میکــردم که نمیتوانم، یک درصد هم به بازی در پرسپولیس فکر نمیکردم.»

ایــن مهاجــم 22 ســاله، فصــل گذشــته یک گل برای پیــکان زد و این آمــار برای یک مهاجم خوب نیســت. او دربــاره این موضــوع میگوید: «من پارسال بیشــتر در تیم ملی امید بودم و فقــط 8 بــازی بــرای پیــکان انجــام دادم و یــک گل زدم ولــی امیــدوارم امســال بــرای پرســپولیس بیشــتر بازی کنــم و مؤثر باشم.»

اولویـــــ­ت اصلـــــی پرســپولیس در حـــــال حاضــر جــــذب یــــک مهاجــم گلزن اســت. روســـــتا­یی دربــــــا­ره اینکــه فکــر میکنــد بتوانــد نقــش ایــن مهاجــم گلــزن را بــرای سرخپوشــان ایفــا کنــد، چنین واکنشــی داشــت: «آنچه مشــخص اســت، اینکــه پرســپولیس به یــک مهاجم گلــزن نیــاز دارد. من هــم تــالش میکنم در هر بــازی مؤثر باشم و دل هواداران تیم را شاد کنم و بهترین روزها را برایشــان رقم بزنم.» ایــن بازیکــن ملیپــوش دربــاره تیــم ملی امید و اینکه چقدر امیدوار است این تیم بــا مربیگری فرهــاد مجیدی بعد از 4 دهه به المپیک راه پیدا کند، گفــت: «تیم ملــی امیــد در وضعیت خوبــی قــرار دارد. فقــط امیــدوارم که بازیهــای دوســتانه بیشــتری را برای تیم بگذارند تا مســیر سختی که برای المپیک در پیش داریم را بخوبی طی کنیــم. تیم ملی امید پتانســیل خوبی دارد و فقــط نیــاز بــه حمایــت بیشــتر داریم تا به موفقیت برسیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.