# روایت_مرصاد

Iran Newspaper - - News -

دیروز ســالگرد عملیات مرصاد بود. عملیاتــی بــرای نقش بــر آب کردن نقشــه منافقین کــه میخواســتن­د با عملیاتی که خودشــان به آن نام «فروغ جاویدان» داده بودنــد به ایــران بازگردند. به بهانه ایــن روز کاربرانی در فضــای مجازی بــا هشــتگ روایت مرصــاد دربــاره این روز، این عملیات و شــهدایش نوشــتند. بســیاری از آنها جزئیــات عملیات مرصاد را یــادآوری میکردند ضمن اینکه نام شــهید صیادشــیرا­زی که نقــش مهمی در این عملیات داشــت هم در بســیاری از نوشــتههای کاربران ایرانــی دیــده میشــد: کاله ســیاه: «تــرور شــهید صیــاد شــیرازی عقدهای بود که منافقان از مرصاد داشــتند.»، رضــا: «هیچوقت «عملیات مرصاد» رو از یاد نمیبرم! چــون وقتی مادرم با پایگاه بهــداری کرند(جایی قبل از تنگه مرصاد امروزی) تماس گرفت و خواســت با پدرم صحبت کنه، یه منافق گوشــی رو برداشت و گفت: همه رو کشــتیم خانوم!... بزودی به کرمانشــاه میرســیم!»، خانــوم زیســت شــناس: «عمــوی مــن تــوی عملیــات مرصاد اســیر شــد... هنوزم بعد ســی و چند ســال دکترا نتونســتن دردی که تو وجودشــه رو درمــان کنن...گاهی اوقات میگــن اثر گاز شــیمیاییه..گاهی اوقات میگن از اثرات ترکشــاییه که تو بدنشــه آخه عموی من نمیتونه خیلــی بخنــده یا خیلــی ناراحتــی کنه چــون بعدش به حالــت اغما مــیره»، دابل وحید: «همیشــه موقعی که بــرای بازدید از مناطــق جنگی جنــوب میرفتیم اولین منطقــه تنگــه مرصــاد بــود. هنوز که هنــوزه با یــادآوری موقعیــت اونجــا و مرور رشــادتهای رزمندگان اســالم احســاس غرور بهم دســت میــده»، پوریا: «دســتهای آلــوده دشــمنانی کــه به کــودکان هــم رحــم نکردند در عملیــات مرصــاد کوتــاه شــد..»، مــه روش: «۵ مــرداد 7۶۳۱؛سالروز عملیات مرصاد منافقان به قصد تهران حرکت کردند اما در ۴۳ کیلومتری کرمانشاه با شکستی مفتضحانــه میــدان را خالــی کردنــد. آن روز کســی از جنگ خســته نبود»، شــهاب: «دستور رجوی به ســربازانش در عملیــات مرصاد: «تا 24 ســاعت بعــد از ورود بــه ایران هــر کاری که دوســت دارید، انجام دهید!» بازم الزمه تأکید کنــم شــتر در خــواب بینــد ورود به ایــران رو»، ادواردو: «خــدای تناقــض یعنــی مجاهدیــن خلق که ادعای مبارزه برای آزادی مردم رو داشتند ولی در عملیــات فروغ جاویدان از حمله به بیمارســتا­نها و کشــتن و ســوزاندن بیمــاران و حتــی نوزادان هــم دریغ نکردنــد. داعشــی داشــتیم وقتــی داعــش مــد نبــود»، دارابی: «برخی کارشناســا­ن جنگ و فرماندهان نظامی در ایران، ترور علی صیاد شیرازی فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش را بهدلیل تدابیر وی در عملیات مرصاد و شکست سنگین مجاهدین خلق در این عملیات تفسیر میکنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.