تبریک‌روحانی‌به‌نخست‌وزیر‌جدید‌انگلیس

Iran Newspaper - - News -

رئیــس جمهــوری در پیامــی بــا تبریــک انتخــاب بوریــس جانســون به عنوان نخســت وزیر پادشــاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ابراز امیدواری کرد که در دوران نخســت وزیری وی، مناسبات تهران – لندن در ابعاد مختلف دوجانبه و چندجانبه توسعه یابد.

به گزارش ایرنا، در پیام تبریک حسن روحانی به بوریس جانسون آمده اســت: امیدوارم آشــنایی جناب عالی با مســائل روابط ایران و انگلستان و یک بار حضور شــما در تهران، کمک شــایانی به رفع موانع موجود در رشد و گســترش روابط فی مابین نماید و در دوران نخســت وزیری شما توسعه بیشتر مناسبات در ابعاد مختلف دو جانبه و چند جانبه را شاهد باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.