فرار‌مالیاتی‌۰۰۰۲‌میلیارد‌تومانی‌یک‌بانک

Iran Newspaper - - News -

ســخنگوی کمیســیون اصل ۰۹ مجلس شــورای اســالمی از فرار مالیاتی ۲ هــزار میلیــارد تومانــی یک بانــک خبر داد .بهــرام پارســایی در گفتوگو بــا ایســنا گفــت: در جریان بررســی پرونــده بانکها در کمیســیون اصل ۰۹ اســتعالمی دربــاره بدهی بانکها صــورت گرفته بود که براســاس گزارش دریافتــی به کمیســیون یکــی از بانکها تا ســال ‪۲ ۶۹،‬ هزار میلیــارد تومان بدهی مالیاتی قطعی داشته است.

وی افــزود: کمیســیون اصــل ۰۹ دربــاره بدهــی مالیاتی ســایر بانکها و مؤسسات نیز استعالم خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.