افزایش تسهیالت ساخت در بافت فرسوده

Iran Newspaper - - News -

ســیدمحمد پژمــان، معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: قــرار اســت همــکاری جدیــدی بیــن دولت و شــهرداریه­ا برای ساخت مسکن اســتیجاری شکل بگیرد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری تصریح کــرد: هنــوز محــدوده ایــن طــرح قطعی نشــده ولی عمدتاً در مناطقی خواهد بود که شهرداری یا دولت زمین در اختیار دارند. تولیــد مســکن اســتیجاری در بافتهــای ناکارآمــد نیــز امکانپذیــ­ر اســت. پژمان با اشــاره بــه جلســهای که هفته گذشــته بــا مســئوالن بانــک مرکــزی برگزار شــده، گفــت: در این جلســه درباره افزایش ســقف تســهیالت ســاخت در بافتهای ناکارآمد صحبت شد کــه مــورد موافقــت مســئوالن بانک مرکــزی قــرار گرفت. صورتجلســه در حــال تهیــه اولیه اســت و اگر به امضا برســد نتیجه بــه اطالع عموم خواهد رسید. /ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.