طنین نوای لری در کوچههای شهر

Iran Newspaper - - News - ندا سیجانی خبرنگار

عالقهمنــد­ان بــه موســیقی اصیــل ایران قطعاً با آواهای شــاد موســیقی لــری و هنرمنــدان لرســتان آشــنا هســتند. نغمههایــی کــه بــه ســبب محدودیتهــ­ای جغرافیایــ­ی و قــرار گرفتــن در کوههــای ســر بــه فلــک کشــیده و بیتردیــد هممــرز نبــودن بــا کشــورهای همجــوار بکر و دســتنخورد­ه باقــی مانــده اســت؛ نواهــا و آواهایــی کــه از دل مردمــان سلحشــور و مبارز ایران زمین سروده و شنیده میشود. هفتادودومی­ــن مجموعــه موســیقی نواحــی ایــران که بــه تازگی از ســوی انتشــارات ماهــور منتشــر شــده اســت به معرفی موســیقی لرســتان میپــردازد. دربــاره این اثــر، به قلم فریده رهنما آمده اســت: «موسیقی لرســتان بســیار متنــوع اســت. بازی یــا َســماع (رقــص گروهــی) در ایــن موســیقی نقش مهمی دارد. گذشته از ترانههــا کــه همــواره ضربآهنگ آنهــا برانگیزنــ­ده رقــص «دوپــا»، « َچپی»، «ســهپا»، «سنگینســما» و « ًشــونه لرزه» است، موسیقی سوگ « َچ َمریونــه» نیــز کــه بــا ســاز و دهل نواخته میشود.

■ موسیقی لرستان ■ «موسیقی نواحی ایران؛ »72 ■ ناشر: ماهور ■ سال انتشار: ۸9

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.