لزوم تمرکززدایی رویدادها از تهران

Iran Newspaper - - News -

صالحیدردید­اربااهالیف­رهنگ،هنر ورسانهغربا­ستانهرمزگا­ن:

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در ادامــه برنامههــا­ی ســفر دو روزه خود بــه اســتان هرمزگان بــا کارکنــان اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ایــن استان دیدار کرد. سید عباس صالحی شــنبه شــب نیــز در دیــدار بــا اهالــی فرهنــگ، هنــر و رســانه غرب اســتان هرمــزگان درباره نقش این اســتان در هنــر و فرهنگ کشــور گفــت: «حضور شــخصیتها و هنرمنــدان غــرب هرمزگان در محافل مذهبی، هنری و علمی کشــور و تنوع دیرینه و فرهنگ این مــردم بخشــی از فرهنگ عمیق کشــور و یکــی از بخشهــای افتخــار آفرین ایران ماست.»صالحی بر لزوم تمرکز زدایی رویدادها هم تأکید کرد. به این معنا که از تهران به استانها و از استانها به شهرستانها منتقل شود. او گفت: «همانطــور که قطب علمی و قطب اقتصــادی داریــم میتوانیم در هنر و فرهنگ هم شهرهای خالق داشــته باشــیم. باید فضایی در کشور ایجاد شــود که همه احساس کنند در آفرینشها حضور دارند و تبعیضها کمترشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.