شرکت 99درصد از نامزدها درانتخابات­شورایاریها

Iran Newspaper - - News -

رئیــس شــورای شــهر تهــران از شــهرداری خواســت کــه هــر چــه ســریع تر دوره پنجــم شــورایاری­ها را تشــکیل دهــد. بــه گزارش ایســنا، محسن هاشــمی دیروز در جلسه شورای شهر بــا بیــان اینکه انتخابــات شــورایاری­ها یک تجربه موفــق و بــه یادماندنی برای شــهروندان تهرانی بود که نقش خود را در مدیریت شــهری ایفا کردند، گفت: با وجود شــرایط دشــوار اقتصادی جامعه و فضای انتقادی حاکم بر شبکههای اجتماعی شــاهد مشــارکت مردم در انتخابات بودیم بهگونــهای که بیش از ۲1 هــزار نفر ثبتنام کردند. وی افزود: البته برگزاری این انتخابات بدون حمایت و همراهــی دولت بویژه رئیس جمهوری و معاون اول، وزیر کشــور، اســتاندار و فرمانــدار، مســئوالن قضایی و انتظامــی امکانپذیر نبود و از نمایندگان شــورای نگهبان که درجهت مشاهده عملکرد انتخابات الکترونیکی حضور داشتند نیز تشــکر میکنــم. وی با بیان اینکه حضور حداکثــری و حذف حداقلی کاندیداها برای ایجاد یک فضای رقابتی سالم الزم بود که خوشبختانه بیش از 99 درصد کاندیداهای­ــی کــه مدارک خود را تحویل داده بودند توانســتند در این انتخابات شــرکت کنند، گفت: انتخابات در کمال آزادی برگزار شد که در شرایط حساس کنونــی و فشــارها و تخریبهای ظالمانه علیه نظام توســط قدرتهای ســلطه جو، یک نکته مثبت و افتخار محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.