عرقریزی برای یک نت

Iran Newspaper - - News - محسنبوالحس­نی خبرنگار

محســــــن چاوشــــــ­ــی حسینی ۸ مرداد ۸۵۳1 از خانــوادها­ی کردتبــار در خرمشهر به دنیا آمد. آخرین آلبومهای او «پــاروی بیقایــق»، «امیــر بیگزنــد» و «ابراهیم» است.

آشنایی من با محسن چاوشــی و صدایــش بــه همــان روزهــای اولـــــی برمیگـــــ­ـردد کــه او هــم صــــدای خـــــودش را بـــــــرا­ی اول بــار در تاکســی شــنید و دقیقــاً از همــان جــا و همانروز بود کــه همه چیز بــرای او عــوض شــد. بعدتــر، دوســتی بیــن مــا شــکل گرفــت که تــا امــروز هم بــه همــان قــدر و قــدرت ادامــه دارد، بیآنکه محســن چاوشــی بــودن او روی این دوســتی تأثیری داشــته باشــد. من، محسن چاوشی را اینطور میشناسم و اینطــور او را به ذهن میآورم. در حوزه کاری آدمــی با وســواسهای فــراوان که حتــی انتخاب یــک نت برایــش ممکن اســت ساعتها وقتگیر باشد و عشق و عالقهاش به شــعر و نوشــتن و شعفش و کمالگــرا بودنــش در همــه چیــز. چاوشــی اصوالً دوســت ندارد از کارهای گذشــتهاش تعریــف و تمجید بشــنود و گوشــی دارد با هوش باال و میتوانم او را یکی از نقدپذیرتری­ــن آدمهایی بنامم و بدانم که در تمام عمرم دیدهام. آدمی کــه فخری نــدارد به آنچــه دارد و هنوز و هر روز فکر میکند کاری را که باید انجام مــیداده هنوز انجــام نداده. شــوقش از خلق یک اثر، مثل شــوق خلق و نوشتن یک شعر، شوق بیحد و حصر اما کوتاه مدتی است. بیحد و حصر از این بابت که چنان کودک میشــود و با دوستانش از خلق تازه حرف میزند و بارها و بارها مــرورش میکند که تمــام انرژیاش به دیروز یکی از اعضای شــورای شــهر به خبرهایی کــه درباره احتمال تخریــب خانه احمد شــاملو در خیابان نجاتاللهی (ویال) منتشــر میشود، واکنش نشــان داد. حجت نظری در توئیترش نوشت:«پیرو انتشار اخبار نگرانکننده درمورد خانه شاملو واقع در خیابان نجاتاللهی که از ســوی ســازمان میراث فرهنگی بهعنوان بنای ارزشمند شناسایی شده، در تمــاس با شــهردارمن­طقه۶ تأکیــد کردم که مانع تخریــب و هرگونه تغییــر در این خانه شود. با کمک همکارانم، پیگیر اقدامات بعدی برای حفظ این بنا هستم.» تــن کارتازه خلق شــدهای کــه با زحمت بســیار متولد شــده مینشــیند و کوتاه از ایــن بابــت کــه کمی بعــد، انگار بــه این فکــر میکند نه؛ این همــه آن کاری نبود کــه باید باشــد. همیــن کمالگراییا­ش، باعث شــده او ســالها بیتوجه به آنچه در هیاهوهــای گوشــهکنار اتفاق میافتد کار خــودش را بکند و در این کار شــماره یــک باشــد. مــا ســالها و ســاعتهای زیــادی با هــم بــه گفتولطــف و حرف نشســتیم و بخشــی از اینحرفهــا بــه صورت مبســوط در قالــب یک گفتوگو پیشترهــا منتشــر شــد و بخشهــای دیگرش شــاید وقتی دیگر منتشــر شود. با اینهمه، حضور محســن چاوشی، در موســیقی پاپ امروز، حضــوری نه باری بههــر جهــت و ســوار شــده بــر موجی از ذائقه و ســلیقههای روزانه، که حضوری تأثیرگذار، جریانســاز و پیشنهاد دهنده بــود وًبرای کســی مثل او بودن و شــدن، حتمــا بایــد رنجی داشــت و توشــهای از دانــش و ســواد و تجربه بــرای اندوختن به این رنج.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.