راه و رسم سرمایهگذار­ی

«ایران» رفتار سرمایه گذاران و سفته بازان در واکنش به تحوالت بازار ارز را تحلیل میکند

Iran Newspaper - - صفحه اول -

یک سؤال جدی ذهن عاقهمندان بــه کســب ســود؛ از ســفتهبازا­ن تــا ســرمایهگذ­اران را معطوف به خود کرده اســت: «حــال که نرخ ارز تــا انــدازهای کاهش یافته و بازارهای ســرمایه پذیــر وارد فاز رکود شــدهاند، کــدام بازار برای ســرمایهگذ­اری مناســب اســت.» این ســؤال از سوی افراد به شیوه دیگری هم مطرح میشود: «چی بفروشیم کــه ضرر نکنیــم، چی بخریم که بیشترســود ببریــم.» این پرســش از ســوی افــرادی مطرح میشــود کــه دارای منابع مازاد برای ســرمایهگذ­اری هستند، در همین حال، عدهای از افــراد جامعــه بــه دلیــل هزینــه بــاالی زندگی اقــدام به فروش دارایی برای جبران هزینههای زندگی(خرج وبرج) میکنند. شماری از افراد هم که دارای منابع نقد (نقدینه) بودنــد، به دلیــل عدم پذیرش ریســک یا ناآگاهی نســبت به چشــمانداز بازارها، ازقطار خریــد دارایی و تبدیل منابع نقــد به دارایی جاماندهانـ­ـد و اکنون غبطه میخورند. رفتار عمومی جامعه به زبان ساده اقتصادی به اشکال مختلفی از جملــه مصرفی، پــس اندازجویان­ه و ســرمایه گذارانه و سفته بازانه یا سوداگرایان­ه تقسیم میشود. رفتار اقتصادی مــردم تابــع سیاســتهای اقتصــادی کشــور در زمانهای مختلــف اســت. سیاســت اقتصــادی دولتهــا در قالــب برنامههــا و راهبردهــا بــه اجــرا درمیآیــد و در هرمقطــع زمانی با توجه به عوامل سیاســی و اقتصادی تفاوت دارد. سیاســتهای اقتصــادی دولتهــا زمینــه ســاز ثبــات اقتصــادی، رکــود، تــورم یا رکــود همراه بــا تورم اســت. در تمام موقعیتهای چهارگانه رفتارهای اقتصادی جامعه متفاوتاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.