جهانگیریدر­دیداروزیرا­موربینالمل­لحزبکمونیس­تچین:کشورهایدوس­تدرخریدنفت­ایرانفعالت­رعملکنند

Iran Newspaper - - NEWS -

معاون اول رئیس جمهوری روز گذشــته در دیــدار «ســونگ تائــو» وزیــر امــور بینالملــل حــزب کمونیســت چیــن، بــا اشــاره بــه آگاهــی ایــران از روبــهرو بودن کشــورهای دوســت نظیر چین بــا برخی محدودیتهــ­ا، تاکید کــرد انتظــار داریم کشــورهای دوســت در خرید نفــت ایران فعال تر عمل کنند.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی معــاون اول ریاســت جمهوری، اســحاق جهانگیــری، چین را اصلیترین شــریک اقتصــادی و خریدار نفت ایران برشــمرد و اظهــار کــرد: تصــور امریــکا ایــن اســت که بــا اعمال فشــار بر کشــورهای خریدار نفــت ایــران، میتوانــد فــروش نفــت ما را بــه صفر برســاند تا منجر به فروپاشــی اقتصــاد ایــران شــود، امــا بــا گذشــت یــک ســال از تحریمهــای نفتــی امریــکا، وضعیــت اقتصــادی ایــران از ثبات قابل قبولــی برخــوردار اســت. او بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا وجــود آگاهــی از روبــه رو بودن کشــورهای دوســت نظیر چین بــا برخی محدودیتها انتظار داریم که کشــورهای دوســت در خریــد نفــت ایــران فعــال تر عمل کننــد، افــزود: همان طور کــه ایران بــه تعهــدات خــود در چارچــوب برجام عمل کرد؛ طرفهای دیگر نیز باید پایبند باشــند، به محض آنکه به تعهدات خود عمــل کنند ایران نیــز به شــرایط پیش از کاهــش تعهدات باز خواهد گشــت. او در پاســخ به ســؤال این مقام چیــن مبنی بر اینکه اقتصــاد مقاومتی چگونه توانســته بــا وجــود تحریمهــا ثبــات را در ایــران برقــرار کند، گفــت: این سیاســتها تکیه بر ظرفیتهای داخلی، توســعه روابط با کشــورهای همسایه و دوست نظیر چین، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، توسعه اقتصــاد دانــش بنیــان و مردمــی کــردن اقتصاد را دنبال کرده است.

وزیر امور بینالملل حزب کمونیست چیــن نیز بــا بیان اینکه با وجــود تحوالت در عرصــه بینالمللــ­ی، اراده پکــن برای حفــظ روابــط دوســتانه بــا تهــران تغییر نخواهد کرد، اظهارکرد: امریکا با زورگویی فشــارهای فراوانــی بــر ایران و چیــن وارد کرده، امــا تهران و پکن باید با تبادل نظر و هماهنگی، روشهای مناســبی را برای حل و فصل مشکات و حفاظت از منافع مشترک دو کشور اتخاذ کنند. سونگ تائو ضمن تمجید از سیاســتهای اقتصادی ایران، بــه ویــژه اقتصاد مقاومتــی گفت: بــا وجــود تحریمهــای امریــکا، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران از ثبات خوبی برخــوردار اســت. او بــا بیــان اینکــه چین دغدغههای ایران دربــاره برجام را درک میکند، تصریح کرد: چین معتقد است اگر همه طرفها به برجام پایبند باشــند با همکاری یکدیگر قــادر خواهیم بود در مقابــل یکجانبه گرایی امریکا ایســتادگی کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.