فعال سیاسی محترم است حتی اگر تندرو باشد

استاندار فارس در گفتوگو با «ایران»:

Iran Newspaper - - NEWS -

بشدت هم زیاد اســت؛ اعم از منصفانه و غیرمنصفانـ­ـه نشــان دهنده آن اســت که دولت برای فعالیت تشــکلها ارزش قائــل اســت و اتفاقــاً اگــر ایــن نقدهــا بر اساس اطالعات واقعی و مشفقانه باشد اســتقبال میکند. در همین راستا دولت تالش کــرده فعالیت احزاب و رســانهها را تقویــت کند. همچنان کــه تالش برای گســترش برخورداری مــردم از امکانات فضــای مجــازی و افزایــش ســرعت اینترنــت را باید در همین راســتا ارزیابی کــرد. این در حالی اســت کــه تالشهای زیــادی بــرای مقابلــه با سیاســت دولت برای گشــایش در فضای مجــازی انجام شــد امــا ایــن گشــایشها ادامــه یافت و دولــت در همین فضا پذیــرای انتقادات اســت زیــرا اعتقــادش بــر این اســت که گردش اطالعــات و ارائه نقطه نظرهای مختلف با دیدگاههای متفاوت میتواند بــه تکمیــل فعالیتهای دولــت کمک کند. با همین نگاه من فعالیت گروههای اجتماعــی را فعالیــت امیدوارکنن­ــدهای میدانــم و انتظارمان بر این اســت که بر مبنــای واقعیتها بــه مســائل بپردازند و مطالبــات را در ســطحی پیــش ببرنــد کــه امــکان پاســخگویی بــه آنهــا وجــود داشــته باشــد زیرا اینکه نهادهای مدنی واقعیتهای کشــور و حدود امکانات آن را درک کننــد به باور مــن یکی از الزامات فعالیتشانا­ست. ■ در ســالهای گذشــته یکی از روشهای رایــج بــرای طــرح درخواســته­ا بــا حاکمیــت مراجعــه مــردم بــه دفتــر نماینــدگا­نمجلــسبود­هومعمــوالًاین طــور نبوده که اســتاندار­ها طرف حســاب مردم باشــند. بــرای تغییــر ایــن رویه چه کردهایــد؟ بــه عبارتــی در اســتاندار­یها و بهطور مشــخص اســتاندار­ی فــارس چه ساز وکار نهادی برای جمعآوری مطالبات مــردم، دســته بندیشــان و انتقــال ایــن خواستهابهد­ولتدارند؟ حســن ســاختاری نظــام جمهــوری اســالمی این اســت کــه مراکــز مختلفی بــرای مراجعــات مردمی وجــود دارد؛ از دفاتــر ائمه جمعــه تا دفاتــر نمایندگان و اســتاندار­ان. امــا شــاهد بــوده ایــد کــه ایــن دولت اهتمــام ویــژهای را مصروف حقــوق شــهروندی کــرد و نشــان داد که برای شــنیدن حرف مردم و پاسخ دادن بــه آنها در حــد توانش اراده راســخ دارد. در اســتاندار­ی فــارس برای جمــعآوری پیشــنهادا­ت و شــنیدن مطالبــات در هر ســطحی آمادهایــم. اگر بــه پیامهایی که به تلفن همراهم ارســال شده نگاه کنید میبینید کــه مردمــی از دورتریــن نقاط اســتان فــارس با من در تماس هســتند؛ حــاال چــه در پیامــک هایشــان و چــه در فضای مجازی. ســعیام هم این اســت که شــخصاً پاســخگوی پیامشــان باشم. در ضمــن ما شــبکهای بهنام «ســامت» داریــم کــه ایــن پیامهــا را میگیــرد و دســتهبندی میکنــد و در اختیــار قــرار میدهد. ماهی یک یا دو بار در مجموعه ســامت حاضــر میشــوم و بــه پیامهــا و تماسهــا پاســخ میگویــم. با ایــن حال فضــای مجــازی و شــبکههای اجتماعی موجــود در آن همچنان به بــاورم یکی از بهترین فضاها برای جمعآوری نظرات و خواستهای مردم هستند زیرا مسائل بهصورتغیرا­نتخابی،بیواسطهوبد­ون سانســورها­ی رایــج مطــرح میشــوند. خوشــبختان­ه افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنتدرش­هرهاوروستا­هازمینهخوب­ی را برای ارتباط دولت و مردم فراهم کرده است. ■ یکی از ویژگیهای اســتان فــارس بروز منازعات سیاســی جدی است که اغلب میــان گروههــای تنــدرو و جریانهــای اصالحطلببر­وزپیدامیکن­دوعوارضی مانند ماجرای حمله بــه علی مطهری که برای ســخنرانی به شــیراز آمده بــود بر جا میگذارد. االن فعالیــت گروههای تندرو بهچهترتیبا­ست؟آیابهنسبتگ­ذشته فضای فعالیت سیاســی در استان فارس تلطیفشده؟ اســتان فــارس هــم مانند دیگــر مناطق کشورشاهدتن­وعگستردهای­ازدیدگاهها­ی سیاســی اســت. آنچــه در مــورد برخــی اقدامات گروههای تندرو علیه چهرههای سیاسیمطرحک­ردیداماپدی­دهنامیمونی بود که اتفاق افتاد و دستگاههای امنیتی و قضایی به آن وارد شــدند و اقدامات الزم برای مواجهه با آن انجام شد. فضایی که امروز بر اســتان حاکم اســت یک فضای وفــاق و همدلــی اســت. از تندروتریــ­ن گروهها تا گروههای همســو با دولت برای توسعه استان همکاری میکنند و تجربه خوبــی را در فعالیت احــزاب و گروههای سیاسی ایجاد میکنند. بهعنوان استاندار شــناخت خوبــی از فعــاالن جریانهــای مختلف سیاســی استان دارم و به همین دلیلزمینهت­عاملخوبیبی­ناستانداری و ایــن افــراد و گروهها فراهم شــده. البته شــاید بخشــی از تندرویها در سنین باال مربــوط به افرادی باشــد کــه دچار نوعی جمود فکــری انــد. اما بیشــک تندروی در جوانــی و نوجوانی ریشــههای دیگری دارد. معتقدم هر گونه تندروی، کندروی یــا میانــه روی را باید از جوانــان پذیرا بود زیــرا بایــد جوانــان را بــه مثابــه فرزندان خودمان بدانیم و قائل به این باشــیم که باید مســائل را تمرین و تجربه کنند تا در آینده که مسئولیتی را میپذیرند بتوانند درست تصمیم بگیرند. به همین دلیل مــن در رایزنــی با رؤســای دانشــگاهه­ای اســتان از آنهــا تقاضــا کــردم بگذارنــد دانشــجویا­نی کــه گرایشهــای تندروانه دارنــد در دانشــگاه تنــدروی خودشــان را تجربــه کننــد. دانشــجو وقتــی در محیط کوچک دانشــگاه نتیجه و هزینه تندروی را تجربه کند خواهد دانســت که تندروی در ســطح جامعــه چــه تبعاتــی خواهد داشــت. وقتــی وزیر، نماینده یا اســتاندار شــد میداند که روشهــای تندروانه چه هزینههایــ­ی تحمیل میکنــد، پس رفتار خــودش را تعدیــل میکنــد. بــه همین دلیــل نبایــد برخورد حذفی با تشــکلها و گروههــا داشــت. بایــد حرفهــای درستشــان را شــنید و درباره نادرســتی برخی دیدگاههایش­ان اقناعشان کرد. کما اینکــه فــارغ از نوع نــگاه افراد کســانی که تمایل بــه فعالیت اجتماعی و سیاســی

دارنــد قابــل احتــرام اند. زیــرا ایــن افراد حتــی اگر تندرو باشــند به بیــش از خود و به جامعهشان میاندیشند. نفس اینکه فــردی ، وقت و فکــر و زندگی اش را برای جمع بزرگتری صرف میکند ارزشــمند است. اما اینکه باالخره باید این نیروهای فعــال و جــوان را در یک مــدار معقول و منطقی قرار داد وظیفه نخبگان، بزرگان سیاسیواجتم­اعیکشوروای­دئولوگهای این گروهها است. ■ شمابرایتلط­یففضایسیاس­یاستان چهکردید؟ مــا ســعی کردهایــم که فضــای گفتوگو و فعالیــت را تا جایی کــه مخل امنیت و مصالح نظام نباشــد باز بگذاریم. شــاید انتقادات تندترین افرادی که امروز حتی در مجلس یا در گروههای سیاسی رقیب دولــت حضــور دارنــد بــه اســتان فارس آمدهاند و نظراتشــان را بیان کردهاند و رفتهاند و هیچًکس هم به آنها معترض نشدهامابعض­ادیدهمیشود­کهنهادهای غیررســمی و رســمی بــرای طرفــداران دولــت محدودیــت ایجــاد میکننــد. اما اعمــال محدودیت از ســوی مــا فقط در حــدود محدودیتهــ­ای قانونــی اســت. مثــالً اگر کســی به حکــم قانــون و دادگاه اجازه حضور در گردهماییها را نداشــته باشــد. اگر نه در این مدت طیف متنوعی از چهرهها چه در محیط دانشجویی و چه در محیط عمومی ســخنرانی داشتهاند. این همه در شــرایطی اســت کــه بیش از 50 حزب در استان فارس فعالیت دارند؛ حدود 22 حزب اصولگرا و مابقی احزاب اصالحطلــب و اعتدالگــر­ا و مســتقل. در شــش ماه گذشــته با حــدود 17 حــزب از جریانهــای مختلــف دیــدار داشــتهام و حرفهایشانر­اشنیدهام.

■ وزارتکشــو­ربــرایانت­خابــاتمجل­س یازدهم بر چهار محور ســالمت، امنیت، رقابــت و مشــارکت تأکیــد دارد. ایــن هدفگذاریدر­استانفارسب­هچهترتیبی پیگیریمیشو­د؟ ما ســتاد انتخابــات اســتان را همزمان با آغــاز فعالیــت انتخاباتــ­ی وزارت کشــور تشــکیل دادیــم. رصدهــای الزم را هــم در شــهرهای مختلــف انجــام دادهایــم. هــم از تبلیغــات زودرس کاندیداها خبر داریم و هم از اســتراتژی بعضی گروهها کــه به جای ارائه برنامه هایشــان شــروع کردهانــد بــه تخریــب دولــت حاضــر و دیگــران و فکــر میکننــد میتواننــد یک بنــا را خــراب کننــد و روی آن بایســتند و احساس بلندمرتبگی کنند. خب مسلماً این پسندیده نیست و باعث سرخوردگی میشود. به هر حال تالش برای افزایش مشــارکت در دستور کارمان قرار دارد. هر چند کســانی در داخل و خــارج بخواهند بــا ادعــای ناکارآمــد­ی دولــت و نظــام و ایجاد ســرخوردگی اینگونــه القا کنند که فرقینمیکند­مردمچهتصمی­مبگیرند وضعیت تغییر نمیکند. هرچند آگاهی مــردم افزایــش چشــمگیری داشــته. ما هــم تالش میکنیــم گروههای سیاســی و اجتماعــی فعــال شــوند. واقعیتها را بــه مــردم میگوییــم و دالیل مشــکالت موجــود در اشــتغال و معیشــت هــم مشــخص اســت. اگر صادقانه مسائل با مــردم در میان گذاشــته شــود آنها مثل همیشــه پای نظام و کشــور و منافع ملی ایســتادها­ند و ان شاءاهلل مشارکت خوبی رقــم خواهد خــورد. در مــورد رقابت هم ان شــاءاهلل وظیفهمــان را بــرای تشــکیل هیأتهــای اجرایی با حضور معتمدین مــردم و در حســن اجــرای انتخابــات به خوبــی انجــام خواهیــم داد. انشــاءاهل­ل هیأتهــای نظــارت که از ســوی شــورای محتــرم نگهبان تشــکیل میشــوند هم صالحیــت داوطلبــان را در چارچــوب قوانینبررس­یخواهندکرد.زیرامشارکت زمانی گســترش پیــدا میکند کــه مردم ببیننددیدگ­اههاوسالیق­شاندرمعرض انتخــاب شــدن قــرار گرفتــه اســت. اگــر دیدگاهیکان­دیدایینداش­تهباشدطبیع­تاً مشارکتنمیک­ند.درمجموعامی­دواریم زمینه بــرای مشــارکت مطلــوب فراهم شــود زیرا ایــن مشــارکت تضمینکننده امنیــت کشــور و پاســخ خوبی بــرای یاوه گویی دشمنان خواهد بود. در مــورد مؤلفــه امنیــت هــم اگــر چه به مردمی کــردن امنیت معتقدیــم اما در نهادهایمرب­وطازپروژهه­ایضدامنیتی وتهدیدهایگ­روههایمعان­دوتروریستی غافلنیستیم.درموردسالم­تانتخابات هــم مســلماً رأی مــردم را حــق النــاس میدانیــم و امانتــدار آن خواهیــم بــود. برآینــد رأی مردم هرچه باشــد قطعاً به خیر و صالح کشور خواهد بود. ■ یکی از موضوعاتی که در اســتاندار­یها پیگیری میشــود مســأله جذب ســرمایه و کارآفرینــ­ی اســت. اســتان فــارس از این منظــر در چــه وضعیتی اســت و چه پیشرفتیداش­ته؟ متأســفانه با یک عقب ماندگی تاریخی در زیرساختها و صنعت استان مواجه بودیم. اما در دولت تدبیر و امید حرکت جهشــی در صنعت اتفاق افتاد. اســتان فــارس اســتان گســتردهای اســت و هــر ناحیــه هــم اســتعداده­ای خــاص خود را دارد. میدانیــم کــه در دولــت مرحوم هاشمی تأسیس کارخانههای آلومینیوم آغاز شد. منتها ادامه کار سالها مغفول مانــده بــود. در ایــن دولــت حدود ســال 95 موضوع صنعــت آلومینیوم مجدداً مطرح شد و کارخانه آلومینیوم در المرد بــا ســرمایهگذ­اری چین پایهگذاری شــد. تــا االن حــدود 14 هــزار میلیــارد تومــان در آن ســرمایهگذ­اری شــده و بــا تولیــد بیــش از 003هــزار تــن آلومینیــو­م بیش از ظرفیــت فعلــی مصرف کشــور تولید دارد. پاالیشــگا­ه اتــان در شهرســتان نــور هــم بــا ســرمایهگذ­اری 8 هــزار میلیــارد تومــان از محــل صندوق توســعه ملی و ســرمایهگذ­اری شــرکت غدیــر تأســیس شــده کــه پایــه اصلــی دیگــر تولیــدات شــهرکهای پتروشــیمی اســت و ارزش افزوده و اشتغال خوبی را ایجاد میکند. کارخانهبنز­یننورهمباس­رمایه006هز­ار میلیارد تومان تأســیس شــده است. جز آن ســرمایهگذ­اری های صنعتی دیگری در زمینــه پتروشــیمی، نفــت و گاز در شهرســتانه­ای نــور، المــرد و فراشــبند بــا بیــش از 20 هــزار میلیــارد تومــان ســرمایهگذ­اری رقم میخورد و تا دو سه ماه آینده به بهرهبرداری میرسند. خب میدانیــم کــه ایــن ســرمایه گذاریها به ایجاد مشــاغل پایــه منتهی میشــوند و هر شغل پایه تأثیر ســه برابری در ایجاد مشــاغل خدماتی ...و دارد. بــه نظرم در مجمــوع این ســرمایه گذاریها به ایجاد 4تا 5 هزار شغل منتهی شود.

یک بحــث هــم مســأله نــوع مواجهــه نهادها با منتخبان مردم اســت. در مورد پرونده عضو شورای شهرشیرازآی­اپیگیریانج­امدادهاید؟

در مورد آقای حاجتی موضع شــخصی من این اســت که ایشــان یکی از نیروهای دلســوز، پرتالش و ســالم شورای شهر شیراز است و همیشه هم دغدغه کشــور، مــردم و موکالنش را داشــته. اما در مورد پرونده تشــکیل شــده برای ایشــان خب طبیعتاً پرونده در اختیار مقام اجرایــی قرار داده نمیشــود. مقامهــای امنیتــی و قضایی پرونــده اتهامات مطرح شــده را میبینندودر­بارهآنتصمی­مگیریمیکنن­د.درهرحالماا­میدواریمچو­ن ایشان همیشه تالش اش در راه اعتالی کشور و دغدغه مردم بوده حتماً رأفت اسالمی درباره ایشان اعمال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.