واگذاری کارت اعتباری مصالح از پایان شهریور

Iran Newspaper - - NEWS -

مدیرعامــل بانــک عامــل بخــش مســکن از آغــاز واگــذاری کارت اعتباری مصالح به انبوهســاز­ان با ســود ۸۱ درصد از پایان شهریور امســال خبر داد. ابوالقاســ­م رحیمــی انارکی، اظهار داشــت: آنچه در شــورای پول و اعتبار تصویب شــد، افزایش سقف تقسیط سهمالشرکه بود. این شــورا ارقامی را بهعنوان ســقف تسهیالت ساخت اعالم کرد که شــامل ۰۶۱ و ۰۵۲ میلیون تومان است و به سازنده داده میشود ضمن اینکه قابل تقسیط و انتقال به خریدار است اما برای افزایش سقف تسهیالت مسکن، هیچ مصوبهای نداشتهایم. وی یادآور شــد: افرادی که واجد شــرایط دریافت این کارت باشند و صالحیت آنها تأیید شود، وارد چرخه این کسب و کار شده اما باید در این صنعت حرفهای باشند. در حــال شناســایی افراد اثرگذار در این چرخه هســتیم و بانک عامــل کار خود را با این افراد آغاز خواهد کرد. کارگروه شناســایی افراد مشمول این طرح تشکیل شده و مالک شناســایی آنها، داشــتن کارکرد باال در کسب و کار مربوطه است به گونهای که هر ســازنده یا تولیدکننده مصالح و دیگر فعاالن صنعت ســاختمان که در این چرخه، از کارکرد باالتری برخوردار باشند، مشمول دریافت کارت اعتباری مصالح ساختمانی خواهند شد. بهگفته رحیمی انارکی، این طرح اعتباری در اختیار فعال صنعتساختما­نقرارمیگیر­دتابتواندا­زتولیدکنند­ه،مصالحساختم­انیدریافت کند. از آنجایی که تعداد زیادی انبوهساز و بنکدار مصالح ساختمانی، از تولیدکننده به شــکل یکجــا محصــول دریافت میکنــد، از تخفیف خوبــی برخــوردار خواهند شــد. ســود اعتبار نیز ۸۱ درصد اســت. وی خاطرنشــان کرد: دریافتکنند­گان این مصالح، محصوالت خریداری شــده را در یک چرخه کســب و کار، از تولیدکننده تا مصرفکننده به شکل اعتباری در اختیار افراد حاضر در این چرخه قرار میدهند و به ترتیب ۵۲ تا ۵۳ درصد تخفیف در قیمت تمام شده ساختمان به مصرفکننده و خریدار نهایی منتقل خواهد شد./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.