کودکان؛ ابر ستاره های شبکه های اجتماعی!

Iran Newspaper - - NEWS - میتراجلیلی خبرنگار

امــروزه کــودکان بــدون پــا گذاشــتن در اســتودیوه­ای هالیــوود، برنامههــا­ی تلویزیونی پر بیننده و یا برنده شــدن در مســابقهها­ی خاص میتوانند یک شبه پلههــای ثــروت و شــهرت را طــی کننــد چــرا کــه شــبکههای اجتماعــی چنیــن فرصتی را در اختیار آنها قرار داده است. تخمیــن زده میشــود که تا ســال آینده یعنی ،2020 بازار تجاری شخصیتهای تأثیرگذار(اینفلوئنسـ­ـرها)ی شــبکههای اجتماعــی، ارزشــی بین 5 تــا 10 میلیارد دالر پیدا کننــد و در این میان، جمعیت کودکان اینفلوئنسـ­ـر رو به رشــد اســت و میتواننــد نقشــی تعیینکننــ­ده در این عرصه پرسود داشته باشند. ■درآمــد تبلیغاتــی 7.1میلیــارد­ی اینستاگرام

اگــر بخواهیــم بــه درآمدزایــ­ی اینفلوئنسر­ها نگاهی کلی داشته باشیم بایــد گفــت صاحبــان حســاب کاربــری یــا کانــال در اینســتاگر­ام و یوتیــوب گوی سبقت را از ســایر عرصهها ربودهاند. به صورتی که طبق گزارش مؤسســه Viral Nation که حداقل با 01هزار اینفلوئنسر ارتباط دارد و بزرگترین مؤسسه در این زمینه محســوب میشــود، حاال دیگر 90 درصــد برندها در شــبکههای اجتماعی بویژه یوتیوب و اینستاگرام حضور دارند. ایــن مؤسســه کــه اینفلوئنسـ­ـرها را برای فعالیت موفقتر و ارائه ایدههای جدید، تولیــد محتوا و...آمــاده میکند، تخمین میزند که اینفلوئنسـ­ـرهای اینســتاگر­ام تــا پایــان ســال 2019 میــادی درآمــدی 7.1میلیارد دالری داشته باشند.

ایــن مؤسســه کــه ســال گذشــته 20 میلیــون دالر از محــل قــرارداد بــا اینفلوئنسـ­ـرها درآمــد داشــته اســت، اعتقــاد دارد آینده تبلیغات شــبکههای اجتماعــی در دســت کودکان قــرار دارد؛ کودکانــی کــه بــا چهرههــای معصــوم و دوست داشتنی، با اسباب بازی هایشان بــازی میکننــد، آواز میخواننــد و شــما را دعــوت بــه حضــور در کانــال یوتیوب، صفحات اینستاگرام ...و خود میکنند.

حــاال دیگــر برندهــا هــم متوجــه ظرفیــت بــاالی کــودکان اینفلوئنسـ­ـر شــدهاند. درواقــع در اقتصــاد جدیــدی کــه شــبکههای اجتماعــی پایهگــذار­ی کردهانــد، کــودکان اینفلوئنسـ­ـر از همان ســنین پاییــن میتوانند ماهانــه هزاران دالر درآمدزایی داشته باشند.

«زو مارانــز» دبیــر مؤسســه بازاریابی MediaKix کــه در زمینــه فعالیــت اینفلوئنسـ­ـرها تحقیــق میکنــد نیــز میگویــد: بیشــتر مــردم بــه کــودکان اینفلوئنسـ­ـر توجه خاص دارند و همین موضــوع ســبب میشــود شــرکت هــا بهدنبال چنین اینفلوئنسـ­ـرهایی باشــند البتــه والدیــن جوان هــم از این موضوع اســتقبال میکننــد چون شــغلی بســیار پردرآمد است. ■ کودکانی با درآمدزایی میلیونی

طبــق گــزارش شــرکت ‪God and‬ Beauty بنیانگذارم­دیریتاینفل­وئنسرها این کــودکان که حداقل 2ســاله هســتند بــه ازای هــر 0001دنبالک­ننــده (فالوئر)، برای تبلیغ یک پســت، 001دالر دریافت میکننــد و اگر تعــداد فالوئرهای آنها به 005هزار نفر برســد درآمد آنها برای هر پســت، 5هزار دالر خواهد بود و البته در صورتــی که برنــد مربوطه، یــک کمپین را خریــداری کنــد که شــامل پســتهای چندگانــه، آپدیتهــای اســتوری اینستاگرام ...و میشود رقم، بسیار باالتر مــیرود و اگر هم تعــداد فالوئرهای این کودکان، میلیونی شــود برای هر پســت، 51هزار دالر دریافت میکنند.

ایــن میــزان درآمدزایــ­ی تاکنــون شــگفتیهای زیادی در دنیای تبلیغات در شــبکههای اجتماعــی بــه نمایــش گذاشته است که یکی از آنها یک کودک 6 ساله کرهای است.

ایــن دختر کــه «بــورا» نــام دارد طی فعالیــت در یوتیــوب و نمایش اســباب بازی هایش، حاال موفق شده به اقتصاد خانــواده کمک کند و یــک آپارتمان 6.4 میلیــون پونــدی در ســئول پایتخت کره جنوبی برای آنها خریداری کند.

وی میلیونهــا فالوئــر دارد و بــه همیــن دلیــل هــم از محــل تبلیغــات، بــه درآمدزایــ­ی باالیــی دســت یافتــه اســت. البتــه همــه برندهــا پــول نقد به اینفلوئنسـ­ـرها پرداخــت نمیکنند و گاه تنها به ارسال محصول آنها و رونمایی از آن در صفحهشان ختم میشود.

«تایتوم» و«اوکلــی» هم دوقلوهایی هســتند کــه با بیــش از 3میلیــون فالوئر بــرای تبلیــغ هــر پســت در اینســتاگر­ام، رقمــی معــادل 51هــزار تا 52هــزار دالر طلــب میکنند که شــاید برای بســیاری تعجب آور باشد.

وقتــی ایــن پول بــا درآمــد حاصل از مدلینگ ســنتی، فیلم ...و ترکیب شــود میتــوان ایــن کــودکان را نســل آینــده ستارهها دانست.

جالــب اینجاســت که «فیشــر» مادر ایــن دوقلــوی چهارســاله در انتظــار تولــد فرزنــد دیگــری اســت و اکانتــی در اینســتاگر­ام بــرای وی ســاخته اســت که هنــوز هیچ عکســی ندارد ولــی موفق به جذب 05هزار فالوئر شــده ودرواقع این کــودک قبــل از تولــد، یــک اینفلوئنسـ­ـر است. این کودکان بیشتر در زمینه لباس کودک و اســباب بازی فعالیت دارند اما به این معنی نیســت که ســایر برندها از ظرفیت آنان استفاده نمیکنند.

حــاال دیگــر بیــش از 80 درصــد یک میلیــارد کاربر اینســتاگر­ام آنهــا حداقل یــک برنــد تجــاری را دنبــال میکننــد و بیــش از 60 درصد آنها عنــوان میکنند که محصــوالت جدیــد را از ایــن پلتفرم پیدا میکنند. به همین دلیل هم بیشتر برندهــا معتقدنــد کــه باید راهــی برای خرید مردم از اینستاگرام پیدا کنند پس محصوالت شان را روی این پلتفرم ارائه میدهند.

بــا اینکــه تأثیرگــذا­ری اینســتاگر­ام و حضــور اینفلوئنسـ­ـرها در اینســتاگر­ام 5 ســال است که رونق گرفته ولی محققان معتقدنــد بــزرگ تریــن کودکان ســتاره ایــن پلتفــرم در یکــی، دوســال گذشــته ظهــور کردهاند. بهعنــوان مثال«میا» و «اما» دوقلــوی موفقی که حــاال بیش از 4.5 میلیون فالوئر دارند، در ســال 2017 حــدود 150 هــزار دنبالکننده داشــتند و این جهش جلــب فالوئر در مدتی کوتاه جالب توجه است.

بیشــتر کــودکان ســتاره اینســتاگر­ام پیــش از این در یوتیوب محبوب بودهاند یا حتی بهعنوان مدل فعالیت داشتهاند و حــاال والدیــن آنها با آمــاده کردن پس زمینههای عکس یا ویدئو به درآمدزایی بیشتر آنها کمک میکنند. ■ قوانینیبرا­یکودکاناین­فلوئنسر

از آنجــا کــه اینســتاگر­ام و ســایر شبکههای اجتماعی تنها به افراد باالی 31سال اجازه میدهند که اکانت داشته باشــند کودکان کم ســن عماً بــا اکانت والدین خود پا به این عرصه میگذارند. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع بســیاری از فعاالن حقوق کودک معتقدند کودکان اینفلوئنسر مصداق کودکان کار هستند و بایــد از فعالیت آنهــا ممانعت کرد چرا کــه کــودکان هیچ آگاهــی از اینســتاگر­ام ندارنــد و حتــی برخی هنــوز نمیتوانند حرف بزنند. این کودکان گمان میکنند در حال تفریح هستند، عکس میگیرند و با اســباب بازی هایشــان بازی میکنند و ژســت میگیرنــد درحالــی کــه عمــاً درحال کار اجباری هستند.

حتــی برخــی مــردم عــادی هــم در کامنتهــای مختلــف ایــن والدیــن را متهــم مــی کننــد کــه اجــازه نمیدهند فرزندانشــ­ان کودکــی کنند. امــا والدین کودکان اینفلوئنسـ­ـر میگوینــد فرزندان شــان از معــروف بــودن خوشــحال هســتند و از کاری کــه انجــام میدهنــد لــذت میبرنــد. درســت مثــل کودکانی که ورزش را دوســت دارنــد این کودکان هــم مدلینگ یا تبلیغ کاالها را در اختیار دارند.

کــودکان اینفلوئنسـ­ـر میلیاردهــ­ا دالر روی شــبکههای اجتماعــی درآمدزایــ­ی دارنــد ولــی ایــن پــول بــه چــه کســی میرسد؟ ســخنگوی اینســتاگر­ام گفت: بازار اینفلوئنسـ­ـرها رو به رشــد است و ما متعهد هستیم که به قوانین شبکههای اجتماعی و تجــاری احترام بگذاریم. ما هرگــز کــودکان را بــهکار نمیگیریم و اگر کودکانی هم درحال فعالیت هستند زیر نظر والدین خود قرار دارند.

وی افــزود: در کشــورها و شــهرهای مختلف قوانینی مشــخص وجــود دارد بهعنوان مثال در کالیفرنیا اگر والدین از درآمد کودک ســوء استفاده کنند کودک میتواند از آنها شکایت کند تا پول برای وی پسانداز شود.

ازســوی دیگــر کــودکان کالیفرنیای­ــی نمیتواننــ­د در یوتیوب بــه تبلیغ هر نوع کاالیــی بپردازنــد وگرنــه حســاب آنهــا مسدود میشود.

وی ادامه داد: همچنین قانون کوگان کــه از ســال 1939 بــرای جلوگیــری از سوءاستفاده مالی از کودکان در کالیفرنیا اجرا میشــد حاال تغییراتــی یافته و این قانون کار کودکان، از ســال 2018 تاکنون تبلیغــات و کار کــودکان در شــبکههای اجتماعی را نیز شامل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.