ال تیمپو (کلمبیا)

Iran Newspaper - - NEWS -

اهمیــت قهرمانــی اگان برنــال، پدیــده جدیــد دوچرخهســو­اری کلمبیــا در مســابقات تازه پایان یافته تور دوفرانس بــه حدی میرســد کــه حتی عکــس اول ایــن روزنامــه صد درصــد سیاســی را به خود اختصاص داده است. این روزنامه، این رکابزن را ســالح تازه کلمبیاییها در زمانهای نامیده اســت کــه دولت و ملت این کشور کم درگیر جنگها و ستیزهای سیاسی و مشکالت مواد مخدر نبودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.