موندو دپورتیوو (اسپانیا)

Iran Newspaper - - NEWS -

ایــن روزنامــه بــا چــاپ جدیدتریــن عکس از بازیهای تدارکاتی بارسلونا کــه حــاال بــه صحنه آســیا هم بســط یافتــه، تدارکات و برنامههای ارنســتو والورده و شــاگردانش را به بوته نقد گذاشــته و پرســیده اســت ایــن مربی در چهارمین ســال زمامداریاش در نوکمپ چــه حرفهایی بــرای گفتن دارد. مونــدو گزارشــی تــازه دربــاره مشکالت گرت بیل هم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.