خودویرانگر­ی برونته هیچوقت کهنه نمیشود

Iran Newspaper - - NEWS - کاوه میرعباسی مترجم

نزدیک به دو قرن قبــل در چنين روزی اميلــی، دوميــن خواهــر از خواهــران مشــهور برونته متولد شــد؛ نویســنده و شاعریكهباخ­لق«بلندیهایبا­دگير»تنهارمانخو­د،عنوان یکیازنویسن­دگانموفققر­ننوزدهمراا­زآنخودساخت.

اميلــى برونتــه بــا وجــود عمــری كوتــاه و خلــق تنهــا يــک اثــر داستانى توانســت بر بلندای قله داســتانها­ی كلســيک عاشقانه جهــان بايســتد. بــه گمانــم مهمتريــن دليلــى كــه منجــر به درخشش جهانى «بلندیهای بادگير» شده مضمون رمــان اســت. «بلندیهــای بادگير» رمانى عاشــقانه اســت كه در آن تا حــدی با فضــا و جنبههای گوتيک روبهرو مىشويد. از فضای خود داستان گرفته تا قتلى كــه در آن رخ مىدهــد كامــلً در چنين حــال و هوايى شــکل گرفتــه اســت. از ســوی ديگــر «هيــث كليف»، شــخصيت اصلى رمان، هــم به يکــى از جذابترين پرســوناژه­ا در داســتانها­ی ايــن ســبک تبديل شــده است. آسيبهايى كه «هيث كليف» در دوران كودكى مىبينــد هيــچگاه او را رهــا نمىكنــد؛ حتــى وقتى كه گرفتار عشــقى اثيری مىشــود. بىرحمىهايى كه در رفتار او مىبينيم و از سويى شيدايى خاصى كه نسبت به همسرش دارد و ستيزهجويىه­ای او در مواجهه با زندگــى و دنيا بــه رمان پيچيدگى و رمز و راز بســياری مىدهــد. بــه هميــن دليــل معتقــدم عامــل اصلى مانــدگاری اين اثر در مضمون داســتان و شــخصيت خاص«هيث كليف» نهفته است.

نکتــه ديگــری كه بد نيســت درباره ايــن اثر بگويم توانايــى مانــدگاری آن حتــى فراتر از مرزهــای زمانى اســت، آنچنــان كه هنــوز شــاهد اقتباسهــا­ی ادبى و ســينمايى از اين نوشــته ادبى قرن نوزدهمى هستيم. يکــى از مصداقهــای تــازه آن هــم كتابــى اســت كــه هماكنــون روی ميزتحرير خــودم خودنمايى مىكند. «آليس هوفمن» نويســنده اين كتاب است كه دست به اقتباســى امروزی از «بلندیهــای بادگير» با عنوان «اينجا بر زمين» زده است. جالب است كه در آخرين اقتباس ســينمايى از اين نوشــته اميلى برونته، بازيگر نقش اصلى مردی سياهپوســت بود، درست برخلف نوشــته اميلى كه اين نکته آن را جذابتر مىكرد و به دليل اين تغيير، جنبههای حاشيهنويسى و گرايش او به خود ويرانگری جلوه بيشــتری پيدا كرده بود. شــما در ايــن فيلم همچون خــود كتاب، «هيــث كليف» را مردی مىبينيد كه نه تنها با دنيا، بلکه با خودش هم ســر ســتيز و جنگ دارد و حتى به دنبال از ميان بردن چيزهايى است كه برای خودش عزيز است. اين رمان اولين و آخرين نوشته اميلى برونته است؛ نويسندهای كه همچون اغلب نويســندگا­ن زن انگليســىز­بان هم دورهاش خيلى زود هم چشم بر زندگى بست. از ميان نوشــتههای خواهــران برونته به گمانــم «بلندیهای بادگير» را مىتوان جذابترين اثر دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.