مرجعیت وزارت اطالعات را زیرسؤالنبر­یم

Iran Newspaper - - News - قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس

قــوه قضائیه رســماً اعالم کرده که گــزارش تحقیق و تفحــص از دوتابعیتیه­ا در مجلس بــه هیچ عنوان از اصالــت و ســندیت الزم برخــوردار نبــوده و به جز چند مورد بســیار معــدود، بقیه موارد چیزی بیشــتر از یک ادعا نیســت. این دقیقاً همــان موردی بود که منتقــدان ایــن تحقیــق و تفحص ماههاســت مطرح میکردنــد و گوش شــنوایی بــرای شــنیدن آن وجود نداشــت. حاال تنهــا آورده این گزارش بــی مبنا برای کشــور از یک سو فضای بی اعتمادی و ابهام و تردید جدی است که در این حوزه شکل گرفته و در ذهنها ته نشــین شده و از سوی دیگر زیر سؤال رفتن شأنیت مجلس به عنوان مرجعــی که باید ریزترین رفتارش قابل اســتناد باشــد اما در موردی به این مهمی چنین ادعاهای بدون سندی از آن بیرون آمده است.

ایــن موارد و نتیجه امروز گزارش یاد شــده باید بــرای ما درس عبرتی باشــد در سیاســی کردن موضوعات و مســائل. درس عبرتی که بخشی از آن را باید ناظر به نقش و جایگاه وزارت اطالعات به عنوان مرجع اصلی و رسمی تعیین تکلیف و اظهار نظر در مسائلی چون بحث دوتابعیتیه­ا و یا جاسوســان، دانســت. واقعیت این است که وزارت اطالعات به شکل روشــن از مدتهــا پیش و در جریــان تهیه این گــزارش، اصالت محتوای آن را زیر ســؤال برده و تأیید نکرده بود. این وزارتخانه بارها در جلســات مختلــف اعــالم کرد که مــوارد مطروحه را بــه لحاظ فنی قبــول ندارد اما از طــرف تهیــه کننــدگان این گــزارش و مدعیــان بحــث دوتابعیتیه­ا به سیاســیکار­ی و ســهلانگار­ی متهــم شــد. حــاال بــا اظهــار نظر اخیــر قوه قضائیــه باید از همین طیفها پرســید سیاســیکار­ی واقعی را چه کســی انجام داده؟ آیا زیر سؤال بردن شأنیت مجلس و ایجاد تشویش عمومی چنــد ســاله در اذهــان مردم ســهلانگار­ی و سادهاندیشـ­ـی واقعــی بود یا نظراتی که ماهها قبل وزارت اطالعات میداد و کسی به آن گوش نکرد؟ امــروز جــواب تهمتهای وارد شــده به نظــام از جانب ایــن ادعاها و زیر سؤال رفتن شأنیت نظارتی مجلس را با این گزارش بدون سند و بی پایه چه کسی باید بدهد؟

کاش این موضوع درســی میشــد تا بیش از این جایگاه فنی و قانونی وزارت اطالعــات از طــرف برخــی طیفهــا زیــر ســؤال نــرود و نظــرات کارشناســی این نهاد تخصصی در موضوعات مهمی چون دوتابعیتیه­ا یا متهمان محیط زیســت در کشــور که به آبرو و شــأن نظــام گره خورده، بیشتر از این لحاظ میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.