استراتژی جدید صادراتی ایران، هدف 15 کشور همسایه

همزمان با تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور تشریح شد

Iran Newspaper - - News - مرجان اسالمی فر خبرنگار

میگوینــد ایــن روزهــا صــادرات از نان شــب هم واجب ترشــده است، بههمیــن دلیل برای آنکه کشــور به درآمد ارزی برسد دولت میخواهد در قالب استراتژی جدید با 15 کشور همسایه همکاری ویژه داشته باشد.

همــکاری جدیــد محــور افزایش صادرات است بهگونهای که تاجران فــارغ از تحریمها فعالیتهای خود را در کشــورهای همســایه توســعه دهنــد. در ایــن میــان بــازار بحریــن و عربســتان کــه خیلــی وقت اســت بــه آنهــا صادراتــی نداشــتیم، دیده خواهد شد.

مسئوالن میگویند استراتژی ما، صادرات به 15+2 کشور است یعنی بهغیر از عراق، امارات، افغانستان، ترکیه، پاکســتان، فدراسیون روسیه، آذربایجــا­ن، ترکمنســتا­ن، عمــان، کویت، قطر، ارمنســتان، قزاقستان، بحرین و عربســتان، کشــورهای هند و چین هم در بســته صادراتی ایران جدی گرفته خواهند شد.

محمدرضا مودودی، سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت، دربــاره اســتراتژی جدیــد کشــور بــرای صــادرات کاال به 15 کشــور همســایه بــه «ایران» گفــت: از آنجا که کشــور در شــرایط تحریمــی به ســر میبرد و بــرای جابهجایــی کاال بــا کشــتی دشــواریها­یی وجــود دارد منطــق حکــم میکنــد کــه مــا صــادرات به کشــورهای همســایه را بــا جدیــت دنبــال و برای آن برنامهریزی کنیم. حرکــت بــه ایــن ســمت آثــار منفی تحریم را به حداقل میرساند.

وی افــزود: در حال حاضر ســهم ایــران از صــادرات بــه کشــورهای همسایه 2 درصد است؛ در استراتژی جدیــد کــه دو ســاله در نظــر گرفتــه شــده میخواهیم این ســهم را به 4 درصــد برســانیم. یعنی تا دو ســال آینــده حجم صــادرات ایــران به 15 کشــور همســایه از 24 میلیــارد دالر بایــد به 48 میلیارد دالر برســد. این در حالی است که سال گذشته ایران 44 میلیــارد دالر صــادرات داشــته است.

سرپرســت ســازمان توســعه تجارت اذعان داشــت: در استراتژی جدیــد صــادرات بــه 15 کشــور همســایه، جهتگیــری وزارت صنعت، معدن و تجارت بهگونهای است که صادرات به سایر کشورها از جمله هند و چین حفظ شود.

وی بــا بیان اینکه بــرای صادرات بــه کشــورهای همســایه چند ســؤال مطــرح اســت کــه بایــد بــرای آن تدبیرهای الزم اتخاذ شــود، تصریح کرد: ســؤال اول این اســت کــه آیا به طور خــاص میتوانیم نیــاز وارداتی کشــورهای همســایه را تأمیــن کنیم و دوم اینکــه کشــورمان پتانســیل صادراتــی در حجــم وســیع دارد یــا خیــر؟ مــا میخواهیم صــادرات به عــراق را کــه اکنــون 9 میلیــارد دالر اســت طــی دو ســال بــه 18 میلیارد دالر برسانیم. با این تفاسیر در کدام محصــوالت توان صادراتــی داریم؟ بــرای ســبد کاالیی جدیــد برنامهای تعریــف شــده اســت یــا خیــر؟ و آیــا تــوان صادراتــی مــا بــه گونــهای اســت که بتوانیــم بــا صادرکنندگا­ن کشــورهای هــدف رقابــت کنیــم؟ این ســؤاالتی اســت که در استراتژی جدیــد صــادرات بایــد پاســخ داده شود.

وی تصریح کــرد: در حال حاضر شــریک اول تجــاری عــراق، ایــران اســت و دومیــن ترکیــه و ســومین کشــور چین اســت. حال باید دید که مــا چگونه میتوانیم با وضعیتی که پیش رو داریم فعالیت کنیم.

سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت اذعــان داشــت: میــزان واردات افغانســتا­ن از ایــران 3 میلیــارد دالر اســت ایــن در حالــی اســت کــه کل واردات ایــن کشــور 7 میلیــارد دالر اســت. نزدیــک بــه 42 درصــد بازار افغانســتا­ن دســت ایران اســت اما این عــدد با توجه به پتانســیل صادراتی ایران بســیار کم است.

وی بــا بیــان اینکــه یکــی از بازارهایی که به آن توجه نشده بازار روسیه است، تصریح کرد: این کشور 200 میلیــارد دالر واردات دارد امــا ســهم صادراتــی ما بــه روســیه بین 700 تا 800 میلیون دالر است. ■ تجــار از پــس بــازار کشــورهای همسایه برنیامدند

بررســی آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران با 15 کشــور همســایه نشــان میدهــد کــه تجــار ایرانــی نتوانســتن­د بهخوبــی از بــازار آنهــا اســتفاده کننــد. میــزان واردات 15 کشــور همســایه از دنیــا در حــدود 1180 میلیارد دالر و میزان صادرات 15 کشــور همســایه به دنیا در حدود 1300 میلیــارد دالر اســت. بــا توجه به این اعداد و ارقام سهم صادرات غیرنفتــی ایــران از بــازار 15 کشــور همســایه (نســبت به واردات آنها از سهم 15 کشور همسایه ایران از تجارت با ایران جهان) 2 درصد است.

بررســی رونــد تاریخــی همکاری ایــران با کشــورهای همســایه نشــان میدهــد که در ســال گذشــته ارزش صادرات ایران به 15 کشــور همسایه 24.1 میلیــارد دالر بــوده کــه درصــد تغییرات آن نسبت به سال قبلاش مثبت 3 درصد بوده است. ■ســهم 54 درصــدی ایــران کشورهای هسمایه

در ایــن میان ارزش واردات از 15 بــا کشور همســایه در سال گذشته 11.5 میلیــارد دالر بــوده کــه کاهــش 23 درصدی را نسبت به سال 97 نشان میدهــد. با ایــن توضیحــات حجم تجــاری ایــران بــا همســایگان ســال گذشــته 35.6 درصد و تــراز تجاری 12.6 درصد بوده است.

آمــار دیگــری کــه در تجــارت بــا کشورهای همسایه قابل تأمل است سهم 15 کشور از کل صادرات ایران 54 درصد است که این عدد معادل 2 درصد از کل واردات 15 کشور دنیا اســت.در ایــن میــان تراز تجــاری ما بــا 11 کشــور همســایه مثبــت و بــا 4 کشور شامل امارات، ترکیه، روسیه و عربستان منفی است. ■ به کدام کشور بیشترین صادرات را داشتیم

طبــق آخریــن آمارهــا بیشــترین درصد صادرات ایران به کشــورهای همســایه بــه عــراق 37 درصــد، پاکســتان 36 درصــد و عمــان 32 درصد بوده اســت. از اتفاقهای دیگــری کــه در تجارت با کشــورهای همســایه رخ داده کاهــش 83 درصدی صادرات به عربستان بوده است. ■ ارزش صــادرات بــه کشــورهای همسایه

نگاهــی گذرا به مبــادالت تجاری ایــران بــا 15 کشــور همســایه هــم نشــان میدهد که اگر زودتر نســبت به اصــاح صــادرات اقــدام نکنیم، نمیتــوان ســهم فعلــی را در بــازار کشورهای همسایه حفظ کرد.

طــی یک ماهه ســالجاری، ارزش صادرات ایران به عراق 389 میلیون دالر، امــارات 231 میلیــون دالر، افغانســتا­ن 140 میلیــون دالر، ترکیــه 119 میلیون دالر، پاکستان 76 میلیون دالر، فدراســیون روســیه 26 میلیــون دالر، آذربایجــا­ن 20 میلیــون دالر، ترکمنســتا­ن 11 میلیــون دالر، عمــان 10 میلیــون دالر، کویــت 10 میلیــون دالر، قطــر 8 میلیون دالر، ارمنســتان 6 میلیــون دالر، قزاقســتان 6 میلیون دالر و بحریــن 0.5 میلیــون دالر بوده اســت. بــا توجــه بــه شــرایط سیاســی ایــران با عربســتان، صادراتــی به این کشــور صــورت نگرفتــه اســت. جمــع کلی ارزش صادرات ایران به 14 کشور همسایه 1051 میلیون دالر است. ■ارزش واردات از کشــورهای همسایه

در مقابــل صــادرات، ارزش واردات طــی یــک ماهه ســالجاری از کشــورهای همســایه منهــای بحریــن و عربســتان در مجمــوع 796 میلیون دالر بوده است. ارزش واردات ایــران از عــراق 6 میلیــون دالر، امــارات 338 میلیــون دالر، افغانســتا­ن 0.2 میلیــون دالر، ترکیه 346 میلیــون دالر، پاکســتان 29 میلیون دالر، فدراســیون روســیه 62 میلیون دالر، آذربایجان 0.9 میلیون دالر، ترکمنســتا­ن 0.9 میلیــون دالر، عمــان 9 میلیــون دالر، کویــت 0.8 میلیــون دالر، قطــر 0.3 میلیــون دالر، ارمنســتان 0.4 میلیــون دالر، قزاقستان 3 میلیون دالر بوده است. ■ تــراز مثبــت تجــاری با کشــورهای همسایه

بهصــورت کلــی ارزش صــادرات ایــران بــه کشــورهای همســایه 29 درصد کاهش داشــته و واردات آنها 22 درصــد افزایــش داشــته اســت. طبــق آخریــن بررســیهای صورت گرفتــه تــراز تجــاری یــک ماه بــا 15 کشــور همســایه ایــران مثبــت 255 درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.