جزئیات نظارت بر بازار ۵ قلم کاالی اساسی

Iran Newspaper - - News -

شــهرام میرآخورلو، معاون بازرســی ســازمان حمایت از اولویتبندی بازرســی کاالهای اساســی در بــازار خبر داد و بــا بیــان اینکــه هر هفته ۵ قلــم در کل کشــور بهصورت هماهنگ رصد میشوند، گفت:همه کاالها باید برچسب قیمت داشته باشند. /مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.