جریمهپزشکا­نیکهازکارت­خواناستفاد­هنکنند

Iran Newspaper - - News -

علی رســتمپور، مدیرکل دفتر تنظیــم مقررات ســازمان امور مالیاتی گفت: مشاغل پزشکی که از کارتخوان بانکی استفاده نکنند مشــمول جریمه خواهند شــد. وی افــزود: به موجب قانون بودجه ســال 1398 همه صاحبان مشــاغل پزشــکی، پیراپزشــک­ی، داروســازی و دامپزشــکی که مجــوز فعالیت آنها ازجانــب وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، ســازمان نظام پزشــکی ایران یا سازمان نظام دامپزشــکی و ســازمان دامپزشــکی ایران صادر میشود، مکلفند نسبت به نصب، راهاندازی و اســتفاده از پایانه فروشــگاهی از ابتدای سال 1398 اقدام کنند. رســتمپور اضافه کرد: پیشبینی میشود از ابتدای مهر صاحبان مشاغل پزشکی به پایانههای فروشگاهی و کارتخوانها مجهز شوند./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.