گزارش عملکرد توسعه شبکه ملی اطالعات به صحن مجلس می رود

Iran Newspaper - - خبر - سوسن صادقی خبرنگار

توســعه شــبکه ملی اطالعات این روزها محــل اختــالف میــان وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعــات بــا مرکز ملــی فضای مجــازی شــده اســت. این مســأله باعث شــده تــا نماینــدگا­ن کمیتــه ارتباطــات کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس گزارش عملکرد شــبکه ملی اطالعات را بخصوصدرزمی­نهعملکرددس­تگاههای اجرایــی و دولــت الکترونیــ­ک بــه صحن علنــی مجلــس بکشــانند و در صــورت کمکاری دســتگاهها­ی اجرایــی در زمینه ارائــه خدمــات و محتوا برخــورد قضایی صــورت بگیــرد. درهمین راســتا روزنامه ایران به ســراغ نمایندگان این کمیسیون رفت تا نظر آنها را جویا شود. ■ برخوردقضای­یبادستگاهه­ایکمکار در پی بــاال گرفتن انتقــادات مرکز ملی فضــای مجــازی از وزارت ارتباطــات، کمیتــه ارتباطــات کمیســیون صنایــع و معــادن از نماینــده وزارت ارتباطــات خواســت تــا گزارشــی از عملکــرد خود ارائــه دهــد. رمضانعلــی ســبحانی فــر عضــو کمیتــه ارتباطــات کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس دربــاره جلســهای کــه بــه تازگــی برگــزار شــده اســت به «ایران» گفت: در این جلســه نماینده وزارت ارتباطات درباره کلیات عملکرد سخن گفت. نماینده مردم سبزوار افزود: در گزارشی کــه وزارت ارتباطات ارائــه کرده، معتقد اســت طبــق ســند زیرســاخته­ای الزم را فراهــم کــرده ولــی به نســبتی کــه این وزارتخانــ­ه زیرســاخت را آمــاده کــرده دســتگاهها خدمــات و محتــوا ارائــه نمیدهند بنابراین دستگاههایی که کم کاری کردهاند، تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند. بــه عبارتی گــزارش عملکرد وزارت ارتباطــات در زمینــه شــبکه ملی اطالعات نشــان میدهد این وزارتخانه بــه 80 درصــد از تعهداتــش در زمینــه زیرساخت (مانند افزایش 001درصدی ظرفیــت پهنــای بانــد شــبکه انتقــال به ،gbps افزایــش 08درصــدی ظرفیــت پهنای باند اینترنت بینالملل، افزایش 7 برابری ظرفیــت ترانزیت مرز به مرز، افزایــش پهنــای بانــد شــبکه IP داخــل کشــور، افزایــش نفــوذ تلفــن همــراه، دسترسی روستها به اینترنت )...و عمل کــرده و اکثــر زیرســاخته­ا آماده اســت ولــی با این حال گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و دستگاههای اجرایی که باید بر بســتر شــبکه ملی اطالعات خدمات و محتــوا ارائه دهنــد، به صحن مجلس مــیرود و اگــر دســتگاهها­ی اجرایــی کوتاهی کرده باشــند بهصــورت جدی با آنها برخورد قضایی صورت میگیرد. عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معــادن در ادامــه گفت: ســال گذشــته جلســات فشــرده بــا دســتگاهها برگــزار کردیــم و آنهــا تعهد کردند کــه دادهها را روی این بســتر قرار دهند ولی متأســفانه ایــن اتفــاق بــه نحــو شایســتهای انجــام نگرفتــه اســت بههمین دلیل مقرر شــد بار دیگر پیگیری کنیم که کدام دستگاهها اطالعات و دادهها و خدمات خود را روی بستر شــبکه ملی اطالعات ارائه دادهاند و کــدام یک کوتاهی و کــم کاری کردهاند، ســپس ما گزارشی تهیه کرده و به صحن مجلسارائهم­یدهیم. ■ نبودشاخصبر­ایسنجشعملک­رد «قبل از اینکه مجلس بهعنوان دســتگاه نظارتــی بــه اختــالف وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعــات و مرکــز ملــی فضای مجــازی در زمینــه توســعه شــبکه ملــی اطالعــات ورود پیــدا کنــد و بــه صحــن مجلس کشــیده شــود، بهتر اســت مرکز ملــی فضــای مجــازی اعــالم کنــد تــا بر اســاس چــه شــاخصهایی اعتقــاد دارد که شــبکه ملی اطالعات از ســوی وزارت ارتباطاتعم­لیاتینشدها­ست.» حمیــده زرآبــادی دیگــر عضــو کمیتــه ارتباطات کمیســیون صنایع و معادن با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: برای

بررســی بیشــتر از نمایندههــ­ای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و مرکز کلی فضای مجازی خواستیم تا در این کمیته حاضر شــده و حرفهای خــود را بزنند. توضیحــات و گزارشهایــ­ی کــه وزارت ارتباطــات در زمینــه زیرســاخت شــبکه ملــی اطالعــات (مانند ظرفیــت پهنای بانــد اینترنت بینالملــل، ضریب نفوذ اینترنت، دسترسی به شبکهها، اینترنت پرسرعت، ترافیک داخلی )...و ارائه داد بــه آمــار 80 و 90 درصد اشــاره میکند و

معتقد اســت که 80 درصد شــبکه ملی اطالعــات را اجــرا کــرده و از ســوی دیگر مرکز ملی فضای مجازی عنوان میکند کــه وزارت ارتباطــات بــه وظیفــه خــود بهصورت خــاص بهعنوان مجری عمل نکرده اســت و این در حالی است که هر دو بخــش کلی گویی میکننــد در حالی کــه بایــد گزارشهــای خود را بر اســاس شاخصها و اعداد و ارقام ارائه دهند. زرآبــادی افزود: اگر هــر دو بخش یعنی وزارت ارتباطــات و مرکــز ملــی فضــای

مجازی به درستی کارهای خود را انجام دادهاند چرا مردم ناراضی هستند اکنون با این شــرایط نه برای نظاره گر عمومی یعنــی مــردم و نه بــرای نماینــدگا­ن در کســوت ناظر هیچ چیز شــفاف نیســت. وی در ادامــه گفــت: بــه نظــر میرســد در ایــن میــان اشــکاالتی در ســند تبیین الزامات شــبکه ملی اطالعــات که مرکز ملی فضــای مجــازی آن را تدوین کرده وجــود دارد، چــرا کــه در این ســند هیچ شاخصی برای ارزیابی وزارت ارتباطات در زمینه توســعه شــبکه ملی اطالعات تعریف نشده اســت. از آنجایی که مرکز ملی فضای مجازی سند تبیین را نوشته و ابــالغ کــرده اســت بایــد بــرای ارزیابی تمام بخشهای شــبکه ملــی اطالعات شاخص تعریف کند، بعد مطابق آنها با اعداد و ارقام بگوید که وزارت ارتباطات به وظایف خود عمل نکرده است. زرآبــادی افــزود: از ســوی دیگــر بهنظــر میرســد اقدامهــای وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات نیــز بــا ســند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات که از سوی مرکــز ملی فضــای مجازی تدویــن و به وزارت ارتباطــات ارائــه شــده اســت نیز مغایــرت دارد. بهعنوان نمونه در ســند تبییــن الزامــات شــبکه ملــی اطالعات آمــده که در طراحــی، تجهیزات داخلی و خارجــی، مدیریــت، مشــاوره ...و ایــن شــبکه ملی باید از توان داخلی استفاده شــود اما در عمل میبینیم به هر دلیلی هنــوز در ایــن شــبکه ملــی اطالعــات از تجهیــزات خارجی، مشــاور خارجی ...و استفاده میشود. عضــو کمیتــه ارتباطــات و فنــاوری اطالعات درباره پاســخ به این ســؤال که وزارت ارتباطات معتقد اســت که بســتر زیرســاختی آماده است و این دستگاهها هســتند کــه روی ایــن بســتر خدمــات و محتــوا ارائــه نمیدهند، گفت: درســت اســت کــه زیرســاخت آماده اســت و هر دســتگاهی باید به فراخــور وظایف خود محتوا تولید کرده و بر بســتر شــبکه ملی اطالعات ارائه دهد ولی این بستر فراهم شــده برای فعاالن حــوزه محتوا مقرون به صرفه نیســت و تولید محتــوا تنها به نفع اپراتورها است. ویافزود:اینکهتولید­کنندگانمحت­واهنوز نمیتوانند بر بستر شبکه ملی اطالعات محتــوا ارائــه دهنــد بــه وزارت ارتباطات برمیگــردد چــرا کــه وزارت ارتباطــات بایــد زمینــه را بــه گونهای فراهــم کند که دیگر تولیدکنندگ­ان محتــوا نیز بتوانند با اپراتورهار­قابتکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.