کارپوشهملی­ایرانیانرو­نماییشد

Iran Newspaper - - خبر -

کارپوشه ملی ایرانیان بهعنوان پل ارتباطی دولت و حاکمیت با مردم، طی تفاهمنامها­ی میان ســازمان فنــاوری اطالعات و شــرکت ملی پســت با هــدف اجرای یکــی از بندهــای پروژه دولــت الکترونیک آغــاز بهکار کــرد. بهگزارش مهــر، امیر ناظمی رئیس ســازمان فناوری اطالعات ایران در مراسم امضای تفاهمنامه با شرکت ملی پست، هدف از اجــرای ایــن طرح را ایجاد ارتباط میان دولت و حاکمیت با مردم عنوان کرد تا از طریق آن بتوان اطالعیهها، مدارک و تأییدیهها را از سازمانهای دولتی بهصورت الکترونیکـ­ـی به مردم ارســال کرد. وی بــا تأکید بر اینکه در این پروژه بر اســتفاده از فضای اکوسیستم استارتاپی و نوآوری کشور تأکید شده است، گفت: قرار نیست در کارپوشه ملی ایرانیان تنها از اپلیکیشن دولتی استفاده شود بلکه قصد ما این است که اپلیکیشنها­ی پرکاربرد بتوانند رسانه ارتباطی میان مردم و حاکمیت باشند. رئیس ســازمان فناوری اطالعــات ایران با بیان اینکه با حفــظ پروتکلهای حریم خصوصی این امکان را ایجاد میکنیم تا اپلیکیشــن­ها نقش واســط میان دولت و مردم داشته باشند، افزود: نوع ارسال اطالعیههای سازمانی به شهروندان با چهار شــیوه اپلیکیشــن، پیامرســان، وبســایت و ایمیل انجام میگیــرد و از این طریق، حاکمیت با ســازمانها­ی دولتی میتوانند ابالغیهها، قبــوض خدماتی، مدارک و ســایر خدمات را بهصورت قانونی به مردم ارســال کنند. ناظمی، در پاســخ به این ســؤال که این پروژه پیش از این نیز یکبار رونمایی شــده بود، اظهار کرد: تفاوتی که کارپوشــه ملی ایرانیان در شرایط فعلی دارد این است که مانند مدل قبلی، صرفاً به یک روش که ارتباط از طریق پســت الکترونیک بود، ختم نمیشود و هماکنون ما با دادن دسترســی API و ســامانه احراز هویت «شــاهکار» به پیامرســان­ها، این امکان را ایجاد کردهایم که کاربران از طریق اپلیکیشــن و ســایر ســرویسها بتوانند به دولت الکترونیک و کارپوشه ملی ایرانیان متصل شوند. رئیس سازمان فناوری اطالعــات ایــران گفت: هماکنون 00۴ هزار کاربر فعال از کارپوشــه ملی ایرانیان که پیش از این فاز آزمایشی آن آغاز شده بود، استفاده کرده و تشکیل پرونده دادند اما در این طرح، راه ارتباطی با توجه به مدل کسب و کارهای استارتاپی و اپلیکیشنها، متفاوت است و افراد فاقد سواد دیجیتالی نیز میتوانند از این امکان استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.