آتشزیرخاکس­تر11سپتامب­ر

مغز متفکر حمالت تروریستی سال 2001 در امریکا اعالم کرد حاضر است در ازای رهایی از حکم اعدام علیه عربستان شهادت بدهد

Iran Newspaper - - خبر - ندا آکیش خبرنگار

نحسی حادثه 11سپتامبر و خون بیش از سه هزار نفری که در این حادثه کشته شدند شاید باالخره پــس از 18 ســال گریبــان عربســتان ســعودی را بگیــرد. دیــروز خالد شــیخ محمد، مغــز متفکر ایــن حادثه تروریســتی اعالم کرده حاضر اســت در ازای لغــو مجــازات اعدامــش لــب به ســخن بگشاید و شهادتهایی بدهد که به خانوادههای قربانیــان 11ســپتامب­ر کمــک کنــد شــکایت خود از عربســتان را پیــش ببرند و این کشــور را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

بهگزارش ســایت روزنامه وال اســتریت ژورنال، روز جمعه گذشــته برای نخســتین بــار و در جریان تــالش خانوادههــ­ای قربانیــان حادثــه تروریســتی 11سپتامبر برای تنظیم شکایت فدرالی از عربستان در دادگاهی در نیویورک، خالد شــیخ محمد، مغز متفکــر حادثــه 11 ســپتامبر طــی نامــهای خطــاب بهدادگاه منطقهای منهتن پیشــنهاد کمک به این خانوادههاب­رایتحتپیگر­دقراردادند­ولتریاض را داده و گفتــه بــود، اگــر دولــت امریــکا از مجازات اعدام او صرفنظر کند، شهادتهایی خواهد داد که روند شکایت از عربستان را تسهیل میکند.

اگرچــه پیشــنهاد ایــن عضــو القاعــده روز جمعــه بهصــورت مکتــوب مطرح شــده بــود و در اســناد قضایی موجود اســت اما وال استریت ژورنــال و رویترز روز دوشــنبه از آن باخبر شــدند و روز دوشــنبه در حالــی کــه دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری امریــکا پرداخــت غرامت به خانوادههــ­ای قربانیــان 11 ســپتامبر و آنهایــی را که در جریان این حادثه آســیب دیدهاند تا سال 2090 یعنــی تا 71 ســال آینــده تصویب میکرد، این دو رســانه بمب خبری شــهادت خالد شیخ محمد علیه ریاض را منفجر کردند.

در کپیتال هیل (کنگره ایاالت متحده) نیز هفته گذشته کریس وری، رئیس افبیآی درباره میزان همــکاری ســازمان تحــت امــرش بــا خانوادههای قربانیانحا­دثه11سپتام­بربرایشکای­تازعربستان مــورد پرســش قــرار گرفتــه بــود. ســناتور «ریچارد بلومنتال» به او گفته بود: شــواهد روزافزونی وجود دارد که عربســتان ســعودی بــه عامــالن حمله 11 سپتامبر کمک و آنها را تهییج کرده است.

اما دولت عربســتان 18 ســال اســت که نقش داشــتن در حادثــه 11 ســپتامبر را انــکار میکنــد. روز دوشــنبه هــم «مایــکل کلوگ»، وکیــل دولت عربســتان در واشــنگتن حاضــر بــه اظهارنظــر درباره پیشــنهاد خالد شــیخ محمد نشــد. وزارت دادگســتری امریــکا و ســخنگوی پنتاگــون نیــز از اظهارنظر در این باره امتناع کردند.

عربســتان سعودی تا سال 2016 یعنی به مدت 15 ســال مصونیت گســتردهای در قبال پیامدهای حادثه11 سپتامبر داشت زیرا در امریکا قانونی وجود نداشت که خانوادههای قربانیان حادثه 11 سپتامبر بتوانند با اســتناد به آن از عربســتان شــکایت کنند. در ســال 2016 و در آخرین ســال ریاست جمهوری باراک اوباما قانونی موســوم به «جاســتا» تصویب شد که برای نخســتین بار به خانوادههای قربانیان ایــن حق را میداد از عربســتان یا هر کشــوری که از تروریسمحما­یتمیکند،شکایتکنند.

بــه عقیــده برخــی تحلیلگــرا­ن از جملــه «پتی کولهان»- تحلیلگر شــبکه خبری الجزیره - اگرچه قانون جاســتا اکنــون در امریکا وجــود دارد و اگرچه مغز متفکر حمالت 11 ســپتامبر میخواهد لب به ســخن بگشــاید و حقایقی را فاش کنــد اما معلوم نیســت دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری امریکا که روابــط نزدیکی با رهبران ســعودی دارد اجازه دهد که خالد شــیخ محمد لب به سخن بگشاید! بویژه اینکه به گفته بروس فین، یک مقام سابق قضایی امریکا، شــکایت از عربســتان پیامدهای اقتصادی بســیار اساســی بــرای عربســتان دارد. اگر شــاکیها در ایــن پرونده پیروز شــوند صدها میلیــارد دالر به عربستانخسا­رتمیخوردزی­رابایدبهخا­نوادههای بیش از 3 هزار قربانی و شمار قابل توجهی آسیب دیــده 11 ســپتامبر غرامــت بدهــد و عــالوه بــر آن، مجازاتهای تنبیهی برای ریاض تعیین میشــود. تمام داراییهای عربستان در امریکا و جاهای دیگر بلوکه خواهد شد. این یعنی ورشکستگی عربستان. بنابرایــن ترامــپ هم کــه منافع مالی مشــترکی با عربســتان دارد خیلــی تمایل به پیشــرفت پرونده شکایت از عربستان ندارد. اما یک نکته دیگر وجود دارد و آن ایــن اســت که تمام این اتفاقهــا دارد در آســتانه انتخابات ریاســت جمهــوری 2020 امریکا رخ میدهــد و همین مســأله ممکن اســت ترامپ را وادار کند بین حمایت از عربســتان و آرای مردم؛ دومی را انتخاب کند و در کنار خانوادههای قربانیان 11 سپتامبر قرار بگیرد و با لغو مجازات اعدام خالد شیخ محمد اجازه دهد او حرف بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.