انتخابات شورایاریها خیلی کمهزینه برگزار شد

Iran Newspaper - - خبر -

ســخنگوی شــورای شــهر تهران گفت: رقم مصوب ســال ۷۹ شــورا درباره هزینه انتخابــات شــورایاری­ها ۶ میلیــارد بود و بایــد در همان چارچوب عمل میشــد. گــزارش هــای مالــی را دریافت خواهیم کــرد و اگر هزینــه احتمالــی باالتری بود اعالم می شود. بهگزارش ایلنا، علی اعطا با اشاره به انتخابات شورایاریها گفت: انتخابات خیلی کم هزینه برگزار شد. رقم مصوب سال ۷۹ شورا ۶ میلیارد بود و باید در همان چارچوب عمل میشد.

وی درباره انتخابات شــورایاری­ها گزارشــی ارائه کرد و با اشاره به اینکه بخشی از اطالعات هنوز احصا نشــده اظهار داشت: روند بررسیها همچنان ادامه دارد. اعطا با اشاره به محالتی که انتخابات در آن برگزار نشد، گفت: از بین ۲5۳ محله در چهار محله زینبیه در منطقه ۷۱، قصر فیروزه در منطقه 4۱، فرودگاه در منطقه ۹ و مسکرآباد در منطقه 5۱ انتخابات برگزار نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.