قدردانی رئیس جمهوری از تالشهای مؤثر صنایع دفاعی کشور

Iran Newspaper - - صفحه اول -

در جلســه عصــر روز گذشــته هیــأت دولــت کــه بــه ریاســت حجتاالسام والمســلمی­ن حســن روحانی رئیس جمهوری تشــکیل شــد، وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح در آســتانه فرا رســیدن 31 مرداد ماه؛ روز صنعت دفاعی، گزارشــی را از پیشــرفتها­ی حاصلــه از ارتقای توان دفاعی کشــور طی ســال گذشــته ارائه داد. به گــزارش پایگاه اطاع رســانی دولت، این گزارش بیانگر افزایش دقت، قدرت انفجار و مانورپذیری موشــک های ساخت صنایع دفاعی و پیشــرفت های حاصله در حوزه های پدافند هوایــی، رزم دریایــی، رزم هوایــی، رزم زمینــی و جنــگ الکترونیک و تــوان انتظامی است. رئیسجمهوری و اعضای هیات دولت نیز از تاشهای مؤثر و تعیینکننده صنایع دفاعی تشکر و قدردانی کردند. در ادامه جلسه، وزیر نیرو با اشاره به تبعات خاموشــیها­ی ســال ۷9 به دلیل کاهش نزوالت آســمانی طی ســالهای ۶9 و ۷9 و در نتیجــه کاهش ظرفیــت تولید نیروگاههــ­ای آبی، از هماهنگی و جلب مشــارکت دســتگاهها­ی اجرایــی و اعمــال برنامههــا­ی «مدیریــت محلــی مصــرف بــرق» به عنــوان مهمتریــن عامل گذر موفق از پیک ســال ۷9 نــام برد. ایــن برنامه علیرغم محدودیتهای شــدید مالی، منتج به اضافه شــدن 32۵1 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی و کاهش ۴۷83 مگاواتی پیک بار و کاهش رشد اوج بار به یک درصد شد و در کنــار افزایش تولیــد نیروگاههای آبی باعث گذر موفق از اوج بار ســال 98 بدون اعمال هرگونه خاموشی شد. هیات دولت در ادامه، آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگاری (کاداســتر) مربوط به مصادیق جنبه های امنیتــی را تصویب کرد. دولت همچنین آییننامه اجرایی «بیمه پایه اجباری سامت و ارزیابی وسع» را به تصویب رساند. مطابق قانون برنامه، پوشش بیمه سامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجبــاری بــوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق ســرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و سایر ضوابط، بر اساس آییننامه ای است که به تصویب دولت می رسد. این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.