دستور رئیسجمهوری برای انتشار حقوق مدیران تا شهریور

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم کرد

Iran Newspaper - - News -

معاونرئیسج­مهوری و رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی از تعیین ضرباالجلدو­لتبههمهدست­گاههابرای درج اطالعــات و تکمیل ســامانه حقوق و مزایایمدیر­انتاپایانش­هریورماهخب­رداد. به گزارش «ایران»، جمشــید انصــاری روز گذشــته در نشســت خبری با خبرنــگارا­ن، همچنین گفت که هیأت دولت به سازمان اداری و اســتخدامی مأموریت داده اســت تــا پیگیــری و هماهنگیهــ­ای الزم را با قوه قضائیه، صداوســیما و ســایر ســازمانها و نهادهایواب­ستهبهرهبرم­عظمانقالبن­یز بهعملبیاور­دتااینبخشه­انیزاطالعا­ت مربوطه را در سامانه بارگذاری کنند. بهگفتــه جمشــیدی، این تصمیــم پس از آن به تصویب دولت رســید که در جلســه 6 مردادمــاه هیأت وزیران، ســازمان اداری و استخدامی گزارشــی از آخرین وضعیت سامانهونیز­دستگاههایی­کهاطالعاتا­لزم را وارد کرده یا نکردهاند، ارائه داد. معــاون رئیــس جمهــوری اضافه کــرد که پیشازاینسا­زمانهایعمو­میغیردولتی همچون شــرکتهای زیرمجموعه شســتا یــا صندوقهــای بازنشســتگ­ی ملــزم بــه درج و بارگــذاری حقــوق و مزایای مدیران خــود نبودنــد، امــا بهدنبال دســتور رئیس جمهوری،اینبخشهانی­زموظفشدهان­د اطالعــات خود را در این ســامانه بارگذاری کنند. راهاندازی ســامانه حقــوق و مزایا، تکلیف

گزارش خبری

قانونی دولت مطابق ماده92 قانون برنامه ششم توسعه اســت که اجرایی نشدن آن، انتقادهــا­ی زیادی را علیــه دولت بهدنبال داشــت. مطابق این مــاده «دولت مکلف اســت طی ســال اول اجرای قانــون برنامه نســبت به راهانــداز­ی ســامانه ثبت حقوق و مزایــا اقدام کنــد و امکان تجمیع تمامی پرداختهابه­مقامات،رؤسا،مدیرانهمه دستگاههای اجرایی ...و را فراهم نماید، به نحوی که میــزان ناخالص پرداختی به هر یــک از افراد فوق مشــخص شــود و امکان دسترســی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» بهرغم گذشت نزدیک به3 سال، هنوز این قانون اجرا و این ســامانه راهاندازی نشــده اســت؛ درحالــی که منتقــدان تنهــا دولت را عامــل ایــن تعلــل معرفــی میکردنــد، جمشیدانصار­یاعالمکردک­هبهجزبخش کثیــری از قــوه مجریــه و قوه مقننــه، دیگر بخشها شــامل قوه قضائیه، صداوســیما و سایر ســازمانها و نهادهای زیرنظر رهبر معظم انقالب این اطالعات را در ســامانه واردنکردها­ند. معاون رئیس جمهوری روز گذشته در این نشســت، با بیــان اینکه تکلیــف طراحی و استقرار این سامانه مطابق قانون برعهده دولــت گذاشــته شــد و دولــت نیــز آن را بر عهده ما گذاشــت، اظهارکرد: ما در اسفند ســال 96 طراحــی ســامانه را نهایــی و در فروردین سال 97 هم آن را مستقر کردیم. او بــا اشــاره بــه اینکــه قانــون ما (ســازمان اداری و اســتخدامی) را بــه واردکــردن اطالعاتپرد­اختحقوقومز­ایایمدیران دســتگاهها­ی ســه قوه ملزم نکرده اســت، اضافه کــرد: این دســتگاهها مطابق قانون موظف هستند که خودشان این اطالعات را وارد کننــد و اگــر دســتگاهی از ایــن امــر خودداری کرد، باید پاســخگو باشد که چرا انجــام نداده اســت، ضمن اینکه دســتگاه نظارتــی باید به طور مســتقل این مســأله را بررســی کند، نه اینکه ما از دســتگاهها­ی نظارتیبخوا­هیمکهورودک­نند. انصاریدربا­رهنحوهدستر­سیعموممردم به اطالعــات حقوق و مزایــای مدیران نیز گفت: قانون گفته اســت که این دسترســی بایــد از طریق پایگاههای اطالعرســا­نی هر دستگاه انجام شود، اما اینکه چه زمانی این دسترســی اعمال شــود، منوط به تصمیم دولت است. معاون رئیس جمهوری با اشاره به جلسه 6مردادهیأت­وزیران،مصوباتاینج­لسه پس از گزارش سازمان اداری و استخدامی را ایــن طــور تشــریح کــرد: دســتگاهها­یی کــه تاکنــون اطالعــات خــود را در ســامانه درج یــا تکمیل نکردهانــد، حداکثر تا پایان شهریورماه فرصت دارند که اقدام کنند، ما هم در این باره به دستگاهها نامه زدهایم که چه بخشی از کار آنان نقص دارد. او بــا بیــان اینکه دولــت در ایــن مصوبه، ســازمان اداری و اســتخدامی را مســئول رایزنــی با نهادهــای خــارج از قوه مجریه کــرد، افــزود: در این زمینه بــا قوه قضائیه جلســهای برگــزار و با نهادهــای دیگر نیز ارتباط برقرار کردیم، ســخن دوســتان در قــوه قضائیــه این بود کــه ما اطالعــات را در پایــگاه خودمان منتقــل کردیم، اما در ســامانه وارد نکردیم کــه این هم مطابق گفته آنــان، ناشــی از تأکید رئیس ســابق قوه قضائیه بود که از آنان خواســته بود تا ایــن کار را درون قوه نهایی کنند تا بعد در همکاریمیان­قوهای،میانقواهما­هنگی شــود که چه فرجامی باید پیش روی این فرآیندباشد. انصــاری درباره نقــش خزانــهدار­ی کل در زمینــه درج اطالعــات حقــوق و مزایــای مدیران نیز گفت: دولت تصویب کرد که با توجه به تبصره 21 قانون بودجه که طی آن دستگاههایا­جراییملزمب­هارائهاطال­عات پرداخت حقــوق و مزایا به خزانهداری کل کشور هستند، ســازمان اداری و استخدامی هماهنگی الزم را با وزارت اقتصاد به عمل بیاورد تا از موازی کاری اجتناب شود. معاون رئیس جمهوری گفت که سازمان متبوع او، 15 شهریورماه آخرین وضعیت ایــن ســامانه را بــه دولــت گــزارش خواهد کرد تا در زمان مقرر تعیین شــده از ســوی رئیــس جمهوری، یعنی تا پایان شــهریور، همه دستگاهها اطالعات خود را در سامانه واردکنند. انصاری درباره حواشــی ایجاد شده نسبت بــه نصــب و ســپس عــزل رئیــس ســابق صندوق بازنشستگی کشــوری، اظهارکرد: مطابق قانون همه کسانی که به عضویت ارکان صندوقها منصوب میشــوند، باید دارای مدرک کارشناســی ارشــد و با سابقه 5 ســال مدیریت در رشتههای حسابداری یا مدیریت باشــند، به همین منظور برای انتصــاب در این ســمتها باید از ســازمان ما استعالم گرفته شود، اما در این انتصاب از مــا اســتعالم گرفته نشــد، 2 مــاه بعد از انتصــاب از ســازمان اداری و اســتخدامی اســتعالم گرفته شــد که بهدلیل نداشــتن شرایطقانون­ی،ماتنهابا«بارعایتضوا­بط قانونــی» این انتصــاب را تأییــد کردیم که طبیعتاًاینشرایطرا­دارانبودند. معــاون رئیــس جمهــوری دربــاره میــزان باالی حقوق و مزایــای مدیران این بخش از کشــور و راه حــل دولــت بــرای آن نیــز گفت: شســتا و صندوقهای بازنشســتگ­ی خــود را خصوصــی میدانســتن­د، اما پس از پیشــنهاد ســازمان اداری و استخدامی و تصویب رئیس جمهوری، این نهادها هم باید حقوق و مزایای خود را در سامانه وارد کنند و درعین حال، هرگونه تصمیمگیری دربــاره حقــوق و مزایــای مدیــران باید در شــورای حقوق و دســتمزد مطرح شــود تا انضباط و نظارت بیشــتری بــر این بخش اعمالشود. رئیس ســازمان اداری و استخدامی درباره نحــوه اجرای مصوبه شــورای عالــی اداری مبنیبرافزا­یشسهممدیری­تیزنانبه03 درصد تا پایان برنامه ششم هم اظهارکرد: اکنــون 26/5 درصــد مدیــران مــا از میــان زنــان هســتند، البته طبق قانــون مدیریت خدمات کشــوری، مدیران تمام سطوح از رئیس اداره، رئیس گروه، معاون و مدیرکل ســطوح مدیریــت محســوب میشــوند. از ایــنرو امیدواریــ­م تا پایــان برنامــه به این سطح از مدیریت زنان هم دست یابیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.