عامل جهنمی شدن زنان به روایت پناهیان

Iran Newspaper - - News -

خبردیگراین­که،حجتاالسالم­علیرضاپناه­یانشنبهشبد­رنخستین نشست از سلســله نشســتهای «زنان و خانواده در اندیشه رهبر معظم انقالب» در مشــهد گفت: انعطافپذیر­ی شــوهر نســبت به همســر خود امری ضروری است اما در مقابل مردی که مطیع زن خود شود و از ترس از او فرمانبــرد­اری کنــد، ملعون اســت و خود زن نیــز از چنین مردی لذت نمیبرد. به گزارش ایرنا، وی افزود: مردان براساس قانون نظام اجتماعی مقتدر و حاکم خانه هستند و در برابر زن و فرزندانشان انعطافپذیر میشوند، به طوریکههرزم­انهمسرشانش­روعبهگالیه­کردن،ناسازگاریو­فریادزدن کرد، با او مدارا میکنند. همان گونه که مرد نیازمند نوازش همســر است، زن نیز به محبت همســر خود نیــاز دارد و گاهی این نیاز را بــا داد و فریاد و ناسازگارین­شانمیدهد. پناهیانادا­مهداد:زنانبازیگر­انبسیارخوب­یهستندبهطو­ریکهنقشهای متفاوتی در قالب همسر، مادر و یک فعال اجتماعی در محل کار خود را بخوبی و به طور همزمان ایفا میکنند، این استعداد منحصر به زنان است و نباید از آن غافل شد. وی با اشاره به قدرت زبان زنان اظهار داشت: گناه زن در استفاده بد از زبان چند برابر گناه مردان است و در روایات مهمترین عامل ورود زنان به جهنم زبانشان دانسته شده است نه حجابشان. وی گفت: اغلب دختران بی بند و بار مادران دهان دریدهای دارند که در برابر شوهر خود زبانشان را نگه نداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.