کدخدایی به اصالحطلبان: اگر حرفی برای گفتن دارید، گوش ما شنواست

Iran Newspaper - - News -

گفـــــــت­وگــــــــ­ــوی اصـــالحطل­بــــــــا­ن و شــورای نگهبــان پیرامــون موضوع بررســی صالحیت کاندیداهــ­ا بــرای انتخابــات مجلس یازدهــم در لوای اظهارات رســانهای ادامــه دارد. در روزهایــی کــه اغلــب اصالحطلبــ­ان در سخنانشــان التزام بــه قانــون در تأییــد صالحیتهــا و اجتنــاب از تصمیمگیــر­ی ســلیقهای در ایــن حیطــه را مــورد تأکیــد قــرار میدهنــد، ایــن ســخنگویً شــورای نگهبــان اســت کــه تلویحــا آنهــا را خطــاب قــرار داده و از وجــود گــوش شــنوا بــرای شــنیدن حرفهایشــا­ن سخن گفته اســت.به گزارش اعتماد آنالیــن، عباســعلی کدخدایی کــه پیشتــر در واکنــش به خواســتهها­ی اصالحطلبــ­ان گفتــه بــود «شــورای نگهبان برای کســی فرش قرمز پهن نمیکنــد»، دیــروز در پاســخ بــه این ســؤال که آیا این نهــاد تصمیم برای دعــوت از اصالحطلبــ­ان و شــنیدن نظــرات آنها دارد یا خیــر، با تأکید بر اینکه بارها اعالم کرده اســت شورای نگهبــان وظیفــه خاصــی در اینباره نــدارد، گفــت: «قبــالً هــم گفتهایــم کــه اگر هــر کس حرفــی بــرای گفتن دارد، گــوش مــا شنواســت و درهــای شــورای نگهبان به روی دوســتان باز اســت.» او دربــاره برخــی انتقــادات جریــان اصالحطلبی هم افزود: «اگر کســی واقعــاً مطلبــی دارد و تصــور میکند آن مطلب در رســیدگیها­ی شــورای نگبهان مؤثر است، میتواند مراجعه کند و ما اســتقبال میکنیم. امــا اگــر خــدای ناکــرده بخواهنــد ســهمخواهی کننــد، نــه؛ دِر شــورای نگهبان به روی سهمخواهیها بسته است.» دیروز صادق خــرازی، دبیرکل حزب نــدای ایرانیــان کــه انتشــار بخشــی از اظهــارات روز شــنبهاش دربــاره آیــتاهلل مصبــاح یــزدی و دفــاع از جایــگاه علمــی او در شــبکههای اجتماعی با واکنــش انتقادی مواجه شــده بــود، بــه ایرنــا گفت کــه حزب متبوعــش هنوز تصمیمی برای ورود بــه ائتــالف انتخاباتــ­ی اصالحطلبان نگرفته و اما در حال بررســی کیفیت ورود به این ائتالف است. او خواستار تقویــت تفکــر و تصمیمگیری حزبی شــده و گفــت: «حــزب ندا بــه اینکه عــدهای پدرخوانــد­ه غیرحزبی برای همــه تصمیــم بگیرنــد و بــه بقیــه بگوینــد بفرماییــد کار کنیــد، معتقــد نیست.» امیــر محبیــان، فعــال سیاســیرسـ­ـانهای اصولگــرا هــم در گفتوگو با ایلنــا به تحلیــل رقابتهای جاری میان چهرههای شاخص این جریان سیاســی بــا یکدیگــر و تأثیــر آن بــر وحدت اصولگرایان پرداخت و گفت: «وحــدت بــه مفهــوم دقیــق کلمــه کامــالً دور از ذهن اســت، امــا قادریم روی نوعــی از هماهنگــی یــا حداقــل عدم تخاصم به توافق برســیم. البته اختالف نظرها زیاد اســت اما ممکن اســت اقتضائــات زمــان انتخابــات موجب حدی از همگرایی شود.» ایــن تحلیــل در حالــی اســت کــه بــه گــزارش ایســنا، محمدمهــدی زاهــدی دربــاره تحــرکات انتخاباتــ­ی اصولگرایــ­ان بــا بیــان اینکــه «فکــر نمیکنــم اختالفی بیــن اصولگرایان وجود داشته باشد»، پیشبینی کرده کــه ترکیــب مجلــس یازدهــم از نظر گرایشهــای سیاســی مانند مجلس هفتم باشــد.این چهــره اصولگرا اما بــا تعریــف جریــان جدیــدی تحــت عنــوان «جریــان والیــی و انقالبــی»، گفتــه: «در این دوره چتــر اصولگراها بازتر شــده و دیگر نــگاه نمیکنند که فالنی در تشکل اصولگراها هست که او را زیر این چتر قرار دهند هر کســی که نســبت به انقالب و نظام و قانون اساســی پایبندی داشته باشد و آن را نشان داده میتواند زیر این چتر قرار گیــرد ایــن شــامل اصالحطلبان هم میشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.