اعالم وصول01 طرح ضد امریکایی درمجلس

Iran Newspaper - - News -

در جلســه دیــروز مجلس 10 طرح ضــد امریکایی اعالم وصول شــد. به گــزارش فارس این طرحها به شــرح زیر اســت؛ طــرح الــزام دولت بــه بازپسگیــر­ی درآمدهای امریــکا و انگلیــس از نفــت ایــران پــس از کودتــای 28 مــرداد، طــرح الــزام دولــت به پیگیــری حقــوق قربانیــان و خســارتدید­گان کودتــای 28 مرداد ،1332 طــرح جریمــه مدیــران متخلفی کــه در جهت تحریمهــای خارجی اقــدام نماینــد، طرح الزام دولت به حمایــت از مراکز علمی تحقیقاتی ضد اســتکباری، طــرح الــزام دولت بــه حمایت و پشــتیبانی از کنفرانــس افقنو، طــرح ممنوعیــت ورود خبرنگاران رســانههای تبعیتکننــ­ده از تحریمهای امریکا علیه ایران، طرح الزام دولت به شــکایت از هالیوود صنعت سینما و تلویزیــون امریکا بهدلیل توهین به ملت و تاریخ ایران، طرح الزام نیروهای نظامــی به افشــای اطالعات نظامــی و امنیتی امریکا در منطقه غرب آســیا در چارچــوب منافــع ملــی، طرح الــزام وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به حمایت از ســاخت فیلمهای ضد امریکایی، طرح تحریم برخی از مقامات امریکایی، طرح الحاق یک ماده به قانون آییننامه داخلی مجلس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.