دولت با سرعت تصمیم بگیرد

Iran Newspaper - - News - فتحاهلل تاری عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

اختصــاص ارز ۰۰۲4 تومانــی بــرای واردات کاالهای اساسی از نظر علمی کار منطقی نبود و نمیتوانست اثرگذار باشد، چنانچه دیدیم این امر برای برخیها باعث رانت و سوءاســتفا­ده شــد و از سویی به اهداف مورد نظر نائل نشــد. هدف سیاســتگذا­ر از پرداخت ارز یارانــهای ایــن بــود کــه قیمتهــا افزایــش نیابد و معیشــت مــردم و بخصــوص اقشــار آســیب پذیر جامعــه آســیب نبینــد. دولــت بایــد به ســمت تک نرخــی شــدن ارز حرکــت کنــد و این امر بــا همراهی بانک مرکزی میســر خواهد شــد. بانک مرکزی باید بــه گونــهای در قیمــت ارز تصمیمگیــر­ی کند که نــرخ آن واقعی باشــد. بهطــور قطع بــا ثباتی که در بازار کاالیی و قیمت ارز ایجاد شــده میتوان به ســمت تک نرخی شدن ارز رفت. توصیه میکنیم که دولت بتدریج و بلند مدت ارز دولتی کاالهای اساســی را حذف کند، این امر به وضعیت ارزی دولت هم کمک قابل توجهی میکند و از طرفی دولت این فرصت را پیدا میکند که برای اقشــار آســیب پذیر جامعه بستههای حمایتی در قالــب ارائه کاال و افزایــش یارانه پرداختی در نظر بگیرد. اگر دولت قصد حمایــت از تولیدی هــم دارد میتواند به جای پرداخــت ارز یارانهای به تولیدکننده با مشورت تشکلها تسهیات خاص به آنها اختصاص دهد. این رویه بسیار مناسبتر و کارشناسی است. از طرفی اعتقاد دارم که اگر دولت به این تصمیم برســد که ارز دولتی را حذف کند بهتر اســت که با سرعت تصمیمگیری کند، هرگونه تأخیر به ضرر اقتصاد کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.