امریکا مهلت دادوستد با «هواوی» را تمدید می کند

Iran Newspaper - - News -

از مصــدق در قیــام 30 تیــر 1331 تحــت رهبری آیتاهلل کاشانی نشان داد. امــا تــداوم و تشــدید تحریمهــای اقتصــادی و جلوگیری کامل انگلســتان از فروش نفت ایران و کاهش سطح درآمد و رفاه اجتماعی و اقتصادی و افزایش مشکالت اقتصادی ناشی از آن تحریمها و نیز پــارهای مواضــع و اقدامات غلــط اقتصادی و سیاســی دولــت مصــدق فشــار مضاعفــی را بر مردم بویژه طبقات و اقشــار اجتماعی فرودســت جامعه تحمیل کرد. مهمترین نتیجه فشــارهای اقتصادیقدر­تهایخارجیع­لیهدولتمصد­ق و نیز پارهای سیاستها و برنامهها و اقدامات غلط داخلــی و خارجــی مصــدق؛ کاهــش و تضعیــف تدریجی امید اجتماعی بسیاری از مردم نسبت به دولت مصدق و الجرم کاهش نســبی محبوبیت مصدق در میان مردم بود. اختالفــات تدریجی بهوجود آمده میان کاشــانی و مصــدق بویــژه ســلب حمایــت کاشــانی از مصــدق پس از قیام 30 تیــر 1331 و بلکه تمایل

هرچند محدود و مبهم آشــکار و نهان کاشانی بــرای ســقوط مصدق از یــک ســو و اختالفات و انشــعابات داخلــی در میــان بســیاری از اعضــای جبهــه ملــی و مخالفــت بعضــی از آنهــا با مصدق از ســوی دیگــر و نیز پــارهای از مخالفتهــا­ی حــزب تــوده ایــران بــا مصدق در آســتانه کودتــای 28 مــرداد و نارضایتــی و بدبینی بســیاری از نیروهای مذهبی نسبت به پــارهای نزدیکیهای مصدق به کمونیســته­ا در مقاطعــی از رونــد نهضــت ملــی ایــران و سیاســتهای تفرقهافکنا­نــه قدرتهــای خارجــی و ســلطنت پهلــوی و عوامــل داخلی آنها و تبلیغات منفی بر ضد مصدق، از نقش مهمی در کاهش محبوبیت اجتماعی مصدق و تضعیف انگیزههای مردم برای مقاومت در برابر کودتا و حمایت از مصدق برخوردار بود. این واقعیت تاریخی را نمیتوان و نباید نادیده گرفــت کــه بســیاری از ایرانیان عصــر مصدق و نهضت ملی شــدن نفت ایــران و حتی ادوار بعدی تاریخ معاصر ایران در رفتار خود نشان دادهانــد کــه نحــوه مشــارکت مــردم و مواضع آنان در تحوالت سیاســی و اجتماعی تا حدود زیادی تحت تأثیر بیثباتی و کژتابیهای ناشی از احساساتزدگ­ی و القائات و هیجانات کاذب در زنــده بــاد و مرده باد گفتنها بــوده و با یک مشــارکت و مواضــع و کنشهــا و واکنشهــای منطقــی در چارچــوب یــک جامعــه مدنی به بلوغ رســیده در رفتارهای سیاسی و اجتماعی خود فاصله دارد.

■ بــاتوجهبه­ابعــادمخت­لفکودتــای­۸۲ مرداد ۲۳۳۱،مهمتریننتا­یجوپیامدها­یاینکودتاد­ر ایران چه بود و تحلیل و ارزیابی شما از آن نتایج و پیامدهادرت­اریخمعاصرا­یرانچیست؟ کودتای امریکایی - انگلیســی 28 مرداد 1332 در ایــران نتایــج و پیامدهای متعدد آنی و پســا آنی در عرصهها و حوزههای گوناگون و مختلف فکری،فرهنگی،سیاسی،اجتماعیواق­تصادی در دو سطح داخلی و خارجی داشت. نخستین نتیجه و پیامد فوری کودتای82 مرداد، بازگشت مجدد استبداد داخلی و آغاز دوران جدیدی از استبداد سلطنت پهلوی از یکسو و افزایش نفوذ قدرتهای خارجــی در ایران بویژه با محوریت ایــاالت متحده امریکا بهعنــوان قدرت نوظهور جهانیبود. در گســتره تغییرات در سیاســت خارجی ایران پس از کودتای 28 مرداد ،1332 تجدید ارتباط سیاســی و دیپلماتیــ­ک بــا دولــت انگلســتان، برطرف کردن مناقشات نفت به نفع انگلیس و امریکا در قالب کنسرسیوم، توسعه روزافزون مناســبات اقتصادی ایران با امریکا و انگلیس و تشــدید روند وابســتگی اقتصادی و سیاســی و نیــز حفــظ ایــران در اردوگاه غــرب و ورود به جنگ ســرد میــان امریکا و شــوروی، بعضی از مهمترین نتایج و پیامدهای پس از شکلگیری و موفقیــت کودتــای 28 مــرداد در ایــران بــود. انــزوای تفکــرات ناسیونالیس­ــتی و مشــروطه خواهــی و لیبــرال دموکراســی و سوســیال دموکراســی استبداد ســتیز و ضد استعماری و برقراری مجدد دولت و مجلس دست نشانده و خــروج مجــدد ســلطنت از چارچــوب قانون اساسی مشروطیت و استقرار استبداد و اختناق سرکوبگر و سرخوردگی و یأس و انزوای سیاسی و اجتماعی بسیاری از رهبران و فعاالن سیاسی

اپوزیسیون حکومت پهلوی و گسترش فرهنگ استبدادی معطوف به تبعیت از شاه و دربار به جای مشــارکت سیاســی و بویژه تغییر ساختار و ماهیــت نظام سیاســی از توزیع منابع قدرت سیاســی به سوی تمرکز منابع قدرت، از جمله نتایــج و پیامدهای زیانبــار کودتــای 28 مرداد 1332 در ایران بود. پــس از پیــروزی کودتــای 28 مــرداد در ایــران، احــزاب و گروههــای سیاســی دارای گرایشهای سیاسی و اجتماعی ملی، لیبرالی، سوسیالیستی و دموکراتیک ملی و نیز بسیاری از آرمانهــای مشــروطیت دچــار انــزوا شــده و بتدریــج نیروهــای مذهبــی بویــژه پــس از تضعیف شــدید حــزب توده و جبهــه ملی در ایران، تــا حدودی جایگزین اپوزیســیو­ن پیش از کودتای 28 مرداد گردیدند و در موازات آن، اگــر از عصر مشــروطیت تا قبــل از کودتای 28 مرداد، تفکر مدرنیته و مدرنیزاسیو­ن در ایران وجه غالب در میان اندیشــه گران و نخبگان و روشــنفکرا­ن ایران بود، اما پــس از این کودتا و بتدریج جامعــه ایرانی شــاهد زایش و پویش اشــکال مختلف اندیشه بازگشــت به سنتها بــا محوریــت و تمرکــز بــر رویکــرد مذهبــی و بومگرایــی غالبــاً متکــی بــر غــرب گریــزی و غربســتیزی توأم با پارهای افــراط و تفریطها گردیــد. رویکردی که چهره خــود را با درجات متفاوتــی در آثــار اندیشــه گرانی چــون احمد فردیــد و فخرالدیــن شــادمان و دکتــر علــی شریعتی و جالل آل احمد و مرتضی مطهری و ســرانجام در تکاپوهــای دینــی و روحانی ۵1 خــرداد 13۴2 منجــر به شــکلگیری و پیروزی انقالب اسالمی 13۵7 در ایران نشان داد.

بهگفتــه منابع آگاه وزارت بازرگانی امریکا، مهلت هواوی برای خرید تجهیزات از شرکتهای امریکایی 90 روز دیگر تمدید میشود. بهگزارش انتخاب، وزارت بازرگانی امریکا تصمیم دارد مهلت هواوی برای خرید فناوری از شــرکتهای امریکایی را تمدید کند تا این شــرکت بتواند به مشــتریان خود خدمترســان­ی کند. در همین راســتا یک منبع آگاه گفت: پس از 19 آگوست ســالجاری مهلت هواوی برای خرید تجهیزات امریکایی تمدید میشــود و این شرکت میتواند شبکههای مخابراتی فعلی خود را حفظ و همزمان آپدیتهای نــرم افزاری بــرای موبایلهایـ­ـش را ارائــه کند. بســیاری از شــرکتهای امریکایی تأمینکننــ­ده تجهیــزات هــواوی، خواهــان اجــازه نامههــای خاص بــرای فروش محصــوالت خــود به این شــرکت شــدهاند. ویلبر راس وزیــر بازرگانــی امریکا ماه گذشته اعالم کرد بیش از 0۵ درخواست برای اجازه فروش محصوالت به هواوی دریافت کرده و پیشبینی میکند این رقم بیشــتر شود. طبق آمار،هواوی در سال 2018 میالدی 70 میلیارد دالر تجهیزات خریده است که 11 میلیارد دالر تجهیزات از شرکتهای امریکایی از جمله کوالکام، اینتل و میکرون بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.