تحقق رؤیای دیرینه نصب دستگاه های الکترونیکی در مغز انسان

فناوری پیشرفته ای که موجب می شود تا هوش مصنوعی و طبیعی کارکردی یکسان پیدا کنند

Iran Newspaper - - News - میثم لطفی خبرنگار

«ایالن ماســک» که در ســن 48 سالگی بــه ســر میبــرد و از او بهعنــوان یکــی از 10 شــخصیت تأثیرگــذا­ر جهــان یــاد میکننــد بنیانگــذا­ر شــرکتهای بزرگ و صاحبنامــی چــون تســال موتــورز، پِیپــال، اســپِیسایکس ...و اســت و بهصورت همزمــان پروژههای متفاوت نظیــر هایپرلــوپ بــرای حمــل و نقل با ســرعت بســیار باال را نیز پیــش میبرد. او کــه متولــد آفریقــای جنوبی و ســاکن امریــکا اســت از ابتــدا روی طرحهــای متفاوت نظیــر خودروهــای کامالً برقی و هوشــمند، ســفر توریســتی بــه فضا یا اینترنت رایگان جهانی ســرمایهگذ­اری کــرد تــا بتوانــد بزرگتریــن تحــوالت را رقــم بزند. رســانههای خبــری بهتازگی اعــالم کردنــد کــه ماســک یک شــرکت مخفــی بهنــام «نورولینــک»ًتأســیس کرده اســت تا یک اتفــاق کامال متفاوت را در آن محقــق کنــد: اتصال مســتقیم دستگاههای هوشمند به مغز انسان.

ایــن شــرکت تــازه تأســیس کــه بــا مدیریت مستقیم ماسک فعالیتهای خــود را پیــش میبــرد در حال توســعه رابطهــای هوشــمند بین دســتگاهها­ی الکترونیکـ­ـی و مغــز انســان اســت و هماکنــون برخــی فناوریهای توســعه یافتــه در آن بــرای نخســتین بــار در معــرض دید عمــوم قرار گرفته اســت. هدف نهایی از فعالیتهای این شرکت کاشت دستگاههای الکترونیکی در بدن افراد فلج اســت تا بهعنــوان مثال آنها بتواننــد بــدون دخالــت دســت کنتــرل تلفن همراه و رایانه را در اختیار بگیرند و زندگی راحتتری را تجربه کنند. ■ ورود تکنولوژی به بدن انسان

«ایــالن ماســک» همــواره در صحبتهــای خــود بــه آیندهای اشــاره کرده است که در آن گوشیها و رایانهها بهطــور کامل حذف میشــوند و انســان بهصــورت مســتقیم و بهکمــک نســل جدیــد تراشــههای هوشــمند میتوانــد نیازهــای الکترونیکـ­ـی خــود را برطــرف کند.

شــرکت تازه تأســیس «نورولینک» کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف گام برمــیدارد در نخســتین اقــدام خــود رشــتههای انعطافپذیر­ی تولید کرده اســت کــه میتواننــد وارد جمجمــه انســان شــوند و بــدون آنکــه بــه بافت مغز آســیب برســانند، رابــط بین مغز و سیســتمهای هوشــمند باشــند. ایــن رشــتههای بســیار باریــک نســبت بــه مدلهــای مشــابه آزمایشــگا­هی کــه تاکنــون ســاخته شــده اســت ظرفیــت بســیار باالتــری بــرای نقــل و انتقــال دادهها دارند و در خالصه گزارشــی که با عنــوان «ایالن ماســک و نورولینک» منتشــر شــد، قابلیتهای متفاوت این رشــتههای ظریــف تأیید شــده اســت. در ایــن گــزارش گفته شــد که سیســتم مذکور در مجموع 96 رشته سیم بسیار باریک را شامل میشود که در هر کدام از آنهــا 3072 الکتــرود هوشــمند کار گذاشته شده است.

ایــن رشــته ســیمهای هوشــمند در کنــار یکدیگــر 4 تا 6 میکــرون ضخامت دارنــد و بر این اســاس مجمــوع آنها را میتوان از یک شــاخه موی انســان هم باریکتــر دانســت. شــرکت نورولینــک عالوه بر توســعه این رشتههای باریک، دســتگاهها­ی خــودکار و هوشــمندی ســاخته است که داخل این سیمها قرار میگیرند و تمامی فرآیند پردازش داده در مغز انسان را عهدهدار میشوند.

ماسک که تا پیش از این هیچ خبری در مورد فعالیتهای نورولینک منتشر نکــرده بــود، چنــدی پیــش بهصــورت رســمی ایــن شــرکت را معرفــی کــرد و توضیــح داد هیچ مرکــز دیگری در دنیا وجود نــدارد که چنین پروژهای را با این دقت پیش ببرد.

او گفــت: «دلیــل اصلــی معرفــی نورولینــک بــه کارگیــری و اســتخدام افرادی است که در این زمینه تخصص دارند.» ماســک طی صحبتهای خود از تمامی متخصصان و کارشناسانی که در ایــن حــوزه تجربه دارند درخواســت کرد با نورولینک همکاری کنند.

«مکس هــوداک» مدیــر نورولینک کــه در اصــل معــاون «ایــالن ماســک» محسوب میشــود نیز در این خصوص گفــت کــه اگر چــه در ابتــدا همــه تصور میکردند این پروژه به نتیجه نمیرسد و نمیتــوان آن را محقــق کــرد، ولــی ماسک با سرمایهگذار­ی و تالش فراوان نشــان داد که دســتگاهها­ی الکترونیکی میتواننــد بهصــورت مســتقیم به مغز انسان متصل شوند. ■ یک آینده متفاوت

ماســک بــر ایــن باور اســت کــه طی یک دهه پیش رو بشــر خواهد توانست ســفر توریســتی به کرات دیگر را تجربه کند، اتومبیلهای­ی را ســوار شــود که نیاز به راننده ندارند و درصد آالیندگی آنها صفر است و برای همیشه دستگاههای الکترونیکـ­ـی همــراه نظیــر گوشــیهای هوشــمند را کنــار بگــذارد و در عوض از رابطهــای کاربری کاشــته شــده در مغز خود اســتفاده کند. دانشــمندا­ن شرکت نورولینــک امیدوارند در آینده پرتوهای لیــزری را به گونهای مورد اســتفاده قرار دهنــد کــه بتوانــد از جمجمــه انســان عبــور کنــد تــا بــه جــای ایجــاد حفــره روی جمجمــه، سیســتم الکترونیکـ­ـی بهصورت بیســیم با مغز انسان ارتباط برقرار کند.

دانشــمندا­نی کــه همــراه با ماســک روی ایــن پــروژه کار مــی کننــد طــی مصاحبــه هایی جدیدی کــه با روزنامه نیویورکتای­مــز انجــام دادنــد اعــالم کردنــد مدل اولیــه این سیســتم لیزری ســاخته شــده اســت و هماکنــون در مرحلــه آزمایشــگا­هی بــه ســر میبرد. ماســک نیــز در ایــن خصــوص گفــت: «آزمایشهــا­ی اولیــه روی سیســتم مذکور توســط محققان علــوم اعصاب در دانشــگاه اســتنفورد انجام میشــود. مــا امیدواریــ­م از پایــان ســال آتــی این سیستم را روی انســانها مورد استفاده قرار دهیم.»

ماســک بــه همــراه دیگــر مدیــران شــرکت نورولینک در جلســه پرســش و پاســخی که برای معرفی فناوری جدید برگزار شده بود توضیح داد در نخستین آزمایشهــا یــک میمــون توانســت بــه کمــک مغــز خــود کنتــرل رایانــه را در دســت بگیــرد کــه ایــن بزرگتریــن پیشــرفت برای نورولینک بود. او گفت: «بایــد توجه داشــته باشــید که ســاخت چنیــن فناوری هوشــمندی یــک اتفاق ســاده نیســت و نورولینک بــرای کنترل دادههــای ارســال شــده از ســوی مغــز تالشهای گسترده کرده است.»

ماســک در نهایــت تصمیــم دارد بیــن مغز انســان و هــوش مصنوعی به یــک همزیســتی برســد و این امــکان را برای نســل بعــد فراهم کند تا آســانتر از امــروز دســتگاهها­ی الکترونیکـ­ـی را مورد اســتفاده قرار دهند. بر این اساس میتوان تصــور کرد ســناریوی غیرقابل باور کاشــت تلفن همراه در بدن انسان در آینده نه چندان دور محقق میشود تــا هــوش مصنوعــی وارد مغــز انســان شــود و به عبارت دیگــر، هوش طبیعی با هوش مصنوعی یکی شــوند. شــرکت نورولینــک تمــام فعالیتهــا­ی خود را روی دریافــت و تحلیــل ســیگنالها­ی عصبــی متمرکــز کــرده اســت کــه مغز بهصورت مستمر آنها را منتشر میکند تا انسان بتواند اعمال مختلف را انجام دهد.

نخســتین شــخص مبتــال بــه فلــج نخاعــی که با کاشــت تراشــه هوشــمند در مغــز توانســت کنتــرل مکاننمــای رایانــه را در اختیــار بگیــرد « َمتئو ناگل» بود. ناگل در ســال 2006 میالدی موفق شــد تنها با استفاده از نیروی ذهن خود یــک بــازی رایانــهای را تــا انتهــا پیــش ببــرد و فقــط چهار روز طول کشــید تا او یــاد بگیرد که چطــور میتواند بــا فکر و ذهــن خــود رایانــه را کنتــرل کنــد. الزم بــه ذکر اســت افراد فلج که تراشــههای مغــزی بــرای آنها مــورد اســتفاده قرار میگیــرد هماکنون میتوانند با متمرکز شــدن روی اتفــاق مورد نظــر، بازوهای روباتیــک را به حرکــت درآورنــد. آقای ماســک میکوشــد بــه کمــک شــرکت نورولینــک این قابلیتهــا را برای افراد ناتوان جسمی ارتقا دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.