ابر رایانه «سیمرغ» سال آینده آماده می شود

Iran Newspaper - - News -

وزیر ارتباطات با اعالم آماده شــدن ابررایانه ایرانی سیمرغ تا ســال آینده خبــر داد که این ابررایانه صــد برابر قدرتمندتر از نمونههای قبلی است. به گزارش «ایران»، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در توئیتر نوشت: ابررایانه ایرانی «سیمرغ» تا سال آینده آماده میشود؛ صد برابر قدرتمندتــ­ر از نمونههــای قبلی، عالی و فوقالعــاد­ه. وی ادامــه داد: این ابررایانه برای حمایت از کســبوکاره­ا با هدف توســعه هوشمصنوعی به مردم خدمت خواهد کرد. هزار آفرین به سازندگان جوان و خالق. بچهها ممنونیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.