این خود مرگ است

Iran Newspaper - - News - ریچارد هال مترجم: وصال روحانی * منبع: Independen­t

عراق بهداشتن تابستانهای سوزان عادت دارد اما تأمین وسایل خنککننده بــه ســبب گرانــی فزاینده آنهاًبــرای مردم عادی هر روز ســختتر از گذشــته میشــود. حتی اروپای معموال خنک نیز امســال با گرماهای جهنمی مواجه بــوده اما عــراق آیندهای را گواهــی میدهد که فقط مردم بســیار ثروتمند در ایــن کشــور قادر به تقابلــی مؤثر بــا فارنهایتها­ی روبهافزایـ­ـش خواهند بود. این در حالی اســت که گزارش جدید ســازمان ملل مؤید این فرضیه بالنسبه قدیمی و آشــنا اســت که دنیا بهسبب کثرت آزمایشهای زیاده خواهانه بشر در خصــوص فرآوردههای اتمی و نظایــر آن رو به گرمای افراطی میرود و از حــاال بایــد برای آن ایام گدازنده فکری کرد وگرنه بشــر از ســال 2030 به بعد به شــکل خیره کنندهای هالک خواهد شــد. اوج بدبختی را در بغداد بجویید که حتی جریان برق نیز در ســاعات متعددی طی روز قطع اســت و در نتیجه سیســتمهای تهویه هوا کار نمیکنند. یک فروشــنده 17 ســاله بــا نام کوچک محمد که پشــت دخل یک مغازه در مناطق مرکزی بغداد نشسته و قطرات درشت عرق از سر و رویش روان است، میگوید: «این زجر نیست، بلکه خود مرگ اســت.» تحلیلگــرا­ن امور اجتماعی در عــراق معتقدند مجموعهای از ســوء مدیریتها، فســادهای مالی و سست شــدن فرمانروایی دولت مرکزی بغداد برگســتره کلی عراق سبب ســاز بحران عمومی این روزهای این کشور مقابل حرارت افراطی فصل تابستان شده است.

ابواحمــد، مالک یک مغازه فروش مفتولهای فلزی در بغداد میگوید: «جریــان الکتریســی­ته در شــهر مــا غیــر قابــل پیشبینیتری­ن فرآیند اســت. زمانــی بــرق فقــط بــرای یک ســاعت قطع میشــود ولــی فــردای آن روز به 02ســاعت میرســد. یخچالها خاموش و اجناس ما فاسد میشوند و حتی شبها به سبب گرمای مفرط خوابمان نمیبرد.» ■ رنجهای میلیاردی

نزدیک به 2.8 میلیارد نفر از مردم کره خاکی در کشورهایی زندگی میکنند که گرمای متوسطشــان در طول روز به حداقل 25 درجه ســانتیگرا­د میرســد امــا بــه گــزارش آژانــس بینالمللی انــرژی )IEA( خطــر بزرگ در ســالهای پیشرو از راه میرســد که ترک خوردن هرچه بیشتر الیه ازون و سایر مصائب تحمیل شده از سوی بشر خاطی، دمای کرهخاکی را بهطور متوسط حتی برای کشورهای غیر گرمسیر به 40 درجه و بیشتر از آن خواهد رساند.

پروفســور فیلیپ الســتون محقق ویژه ســازمان ملل )UN( در امور فقر و شــرایط انسانی و مؤلف کتاب «تبعیضهای آب و هوایی» میگوید: «بازنده اصلی گرمای فزاینده کره زمین نه همگان بلکه طبقات تهیدستاند که پول تأمین سیســتمهای مدرن سرمایشــی را ندارند. اینچنین اســت که تابســتان امسال در بسیاری از کشورها و اغلب در میان مستمندان رشد چشمگیری را از مرگهای مرتبط با افزایش دما شاهد بودهایم. چگونه میتوان از مردمی که ســطح درآمد متوسطشــان در هر ماه از زیر خط فقر هم پایینتر اســت، خواســت که پولهای کالن خرید دستگاههای تلطیفکننده هوا را بپردازند. این بازی بیرحمانه، فقط جان ندارها را میگیرد.»

البتــه در عراق و کشــورهایی مثل یمن که از نعمات مهندســی مبتنی بر گرمــا در ســاخت مناطق مســکونی خویش برخوردار هســتند، آمــار مرگ و میرهای ناشی از حرارت خیلی باال نیست. در این کشورها چون گرمای شدید تابســتانه­ا نفسگیر و عارضهای پرهیزناپذی­ر اســت، از گذشته دور مهندسی ســاختمانه­ا و نحوه ســاخت مســکن بهگونهای بوده که شدت تابش آفتاب تا حدی گرفته و جریان داشــتن هوا را در داخل عمارتها افزون ســازد. این کار با تعبیه پنجرههای بزرگ و بلند و شــرقی- غربی کردن اماکن و ساختن زیرزمینها در ســاختمانه­ای مســکونی که آخری یک هوای تقریباً خنک را به طبقات باالیی ارسال میدارد، امکانپذیر شده است.

اروپاییها ترس از این قضایا ندارند و اگر آمار مرگ و میر امسالشان باال بوده به این سبب است که عادت به گرماهای باالی 20 درجه ندارند و گرنه پول خرید هر سیســتم خنک کنندهای را دارند با این حال آنها نیز مجبور به فکــر کردن درباره آینده تیره و ســوزانی هســتند که هر روز بــه آنها نزدیکتر میشــود. آیندهای که بهگفته دانشمندان دمای متوسط هوا در کره زمین به مرز 50 درجه سانتیگراد نزدیکتر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.