دموکراتهای کنگره درصدد تالفی اقدام نتانیاهو

Iran Newspaper - - News -

گروه جهــان/ دموکراتهای مجلس نماینــدگا­ن امریــکا در حــال بررســی اقدامــات تالفــی جویانــه علیــه دو دیپلمــات بلندپایــه امریکایــی و صهیونیستی در واکنش به نقش آنها در تصمیــم ممنوعیت ســفر ایلهان عمــر و رشــیده طلیــب، دو نماینــده مســلمان کنگــره بــه ســرزمینها­ی اشــغالی هســتند. شــرکت رســانهای «مــک کالچــی» امریکا با اعــالم این خبــر نوشــت: حــدود 12 نماینــده مجلــس نمایندگان امریــکا از جمله اعضــای ارشــد یهودی ایــن مجلس، در حــال مذاکــره بــر ســر رأی «عــدم اطمینــان و اعتماد عمیــق» به «رون درمــر»، ســفیر رژیــم صهیونیســت­ی در امریــکا و آغــاز تحقیقــات بــازرس کل دربــاره «دیویــد فریدمــن»، ســفیر امریــکا در ســرزمینها­ی اشــغالی هســتند. اوایل هفته جاری، بنیامیــن نتانیاهو، نخســتوزیر رژیم صهیونیســت­ی بــه بهانــه اظهــارات ضد اســرائیلی ایلهان عمر و رشــیده طلیــب، نمایندگان مســلمان کنگره امریکا، آنها را از سفر به سرزمینهای اشــغالی منع کرد. تصمیــم نتانیاهو اندکی پــس از توئیــت دونالد ترامپ انجــام گرفــت کــه در آن نوشــته بــود اجــازه به ایــن دو نماینده بــرای ورود به سرزمینهای اشغالی نشانه «یک ضعف بزرگ» است.

ایــن اقــدام انتقادهــا­ی گســترده دموکراتهــ­ای کنگــره را برانگیخــت و حــاال دموکراتهــ­ا میخواهنــد بــا تحت فشــار قرار دادن دو مقام ارشد امریکایی و اسرائیلی، تالفی کنند.

ایــن در حالــی اســت کــه مفتیــه طلیب، مادربزرگ 90 ســاله رشــیده طلیــب کــه ســاکن کرانــه باختــری اســت نیز به ممنوعیت سفر نوهاش بــه اراضــی اشــغالی واکنــش نشــان داد و ترامــپ را نفریــن کــرد و گفت: ترامــپ میگویــد رشــیده نمیآیــد، خــدا ترامــپ را نابود کنــد، قلب من میگویــد او میآیــد. بســام طلیــب، عمــوی رشــیده طلیــب نیــز در ایــن رابطــه گفــت: از ســال 200۶ رشــیده را ندیــده اســت. ترامــپ روز جمعــه در توئیتــی نوشــت: رشــیده طلیــب در نامــهای خطــاب بــه مســئوالن اســرائیلی تمایــل شــدید خــود برای دیــدار بــا مادربزرگــ­ش را ابــراز کرده بود، بســرعت نیز مجــوزی برای این کار بــه او اعطــا شــد، اما طلیــب این موافقت را نپذیرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.