برگزیت بدون توافق؛ کابوس جدید انگلیس و اتحادیه اروپا

بر اساس اسناد «ساندی تایمز»، انگلیس در صورت خروج بدون توافق بیپول، بیدارو و بیسوخت خواهد شد

Iran Newspaper - - News -

بنفشــه غالمــی / بوریــس جانســون، نخســتوزیر جدیــد انگلیــس که فردا راهــی فرانســه و آلمــان میشــود تــا درباره خــروج بدون توافــق بریتانیا از اتحادیــه اروپا بــا رهبران سیاســی این دو کشور مذاکره کند، اعضای پارلمان کشــورش را تهدید کرده بــدون توافق آنهــا پــروژه نهایــی برگزیــت را کلیــد میزنــد. امــا اســناد محرمانــها­ی کــه روزنامه انگلیســی «ساندی تایمز» به آنها دست یافته است، نشان میدهد چنین خروجــی، انگلیــس را به ورطه فقــر میکشــاند و البتــه در ایــن میــان اتحادیــه اروپــا نیــز از تبعــات منفــی برگزیــت مورد نظر بوریس جانســون، در امــان نخواهد ماند و با بیکاری 1.7 میلیــون شــهروند خــود در جای جای قاره سبز مواجه خواهد شد.

بهگــزارش روزنامــه انگلیســی «ســان»، اسنادی که «ســاندی تایمز» بــه آنها دســت یافتهاســت، مربوط به تحقیقی اســت که در دولــت انگلیس اعالم شــده و ســناریوها­ی پیــش روی ایــن کشــور درصــورت جدایــی بــدون توافــق از اتحادیــه اروپــا را بررســی میکنــد. این اســناد تأکید کرده اســت کــه بیــش از 85 درصــد کامیونهایـ­ـی کــه از کانالهای اصلــی انگلیس عبور میکننــد، در صــورت برگزیــت بــدون توافق شــاید نتوانند بموقع کار گمرک خود را انجام دهند که این به آن معنا است که از آنجا که جریان کشتیرانی در این کشور ممکن است بیش از سه ماه مختل شود، این کامیونها نیز شاید به همین انــدازه در صف خــروج از بنادر انگلیس بمانند. بر اســاس این اســناد همچنیــن دولــت انگلیــس خــود در ســناریویی دیگر معتقد اســت، مسأله مــرزی بیــن ایرلنــد شــمالی و ایرلنــد جنوبی دچار اختاللهایی میشود که در این صورت بازرسیهای مرزی بین آنها به اندازه کافی نخواهد بود. عالوه بــر ایــن مســأله کمبــود دارو بهخاطــر تأخیرهــای احتمالــی در صــادرات و واردات، تهدیدی جدی اســت. ضمن اینکه کاهش دارو باعث افزایش بهای آن خواهد شد. این همان اتفاقی است که احتماالً در مورد مواد غذایی نیز رخ خواهد داد و انگلیس با نرخ صعودی مواد غذایی مواجه خواهد شــد. بر این اساس صفوف انتظار برای ورود اقالم بــه انگلیــس همچنیــن باعــث کمبود ســوخت و گرانــی آن میشــود. عــالوه بر این ســالنهای انتظــار فرودگاهها و مبــادی ورودی و خروجــی به انگلیس دچار ازدحامی بیسابقه خواهد شد و مردم در این صفهای طویل فرسوده میشــوند. ایــن اســناد در پایــان تأکید میکنند که در نهایت همه این عوامل باعــث گرانــی خدمــات اجتماعــی در سراسر بریتانیا میشود.

یــک منبــع نزدیــک بــه دولــت انگلیــس نیــز در همیــن ارتبــاط گفته اســت، پیشبینیهای­ــی کــه دولــت انگلیــس از تبعــات و عواقب برگزیت بــدون توافــق برشــمرده، بــا هــدف هراسافکنــ­ی نبــوده اســت و بیشــتر حاکــی از واقعیتبینـ­ـی دولتمــردا­ن انگلیسی است، هرچند که تمام آنچه که گفته شده سناریو است و احتماالت را بررسی کرده است.

اسنادی که «ساندی تایمز» منتشر کــرده، در شــرایطی بــه دســت مــردم رســیده اســت که بوریس جانســون که تــازه ســاکن خانــه شــماره 10 خیابــان داونینگ استریت (دفتر نخستوزیری بریتانیا) شده اســت، بارها تأکید کرده کشــورش را 73 روز دیگــر یعنــی 31 اکتبــر 9( آبــان) از اتحادیــه اروپا خارج خواهــد کــرد و در این راه بــه مخالفت بســیاری از اعضــای پارلمــان انگلیس هم اهمیتــی نمیدهد. ایــن در حالی است که شماری از نمایندگان پارلمان انگلیــس کــه جرمــی کوربیــن، رهبــر حــزب کارگــر هــم یکــی از آنها اســت، اعــالم کردهاند که بوریس جانســون را اســتیضاح خواهند کــرد. اما گویــا قرار نیســت این تهدیدها بوریس جانسون را از تصمیمــی کــه گرفتــه منصــرف کنــد. او در همین ارتباط روز سهشــنبه به فرانســه و روز چهارشــنبه به آلمان مــیرود تــا با امانوئــل مکــرون و آنگال مــرکل دیــدار کند و بــه آنها نیــز اعالم کنــد کــه پارلمــان انگلیــس نخواهــد توانســت ســد راه برگزیــت شــود. امــا بایــد دیــد آیــا آنهــا زیــر بــار برگزیــت بــدون توافق که برای سراســر اروپا هم تبعــات منفــی در بــر خواهد داشــت، میروند یا نه. اصلیترین مایه نگرانی رهبــران اروپــا از خــروج بــدون توافــق انگلیــس از اتحادیــه اروپــا، بیــکاری تبعههای کشــورهای این قاره است که در انگلیس شــاغل هســتند. بر اساس تحقیقــی کــه اخیراً دانشــگاه لــوون در بلژیــک انجام داده نشــان میدهد در صورت چنیــن رخدادی 1.73 میلیون نفــر از شــهروندان کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا کــه در انگلیس شــاغل هســتند، بیــکار و روانــه کشورهایشــ­ان خواهنــد شــد. این بــه آن معنا اســت کــه در صــورت چنین رخدادی ســران این کشــورها با افزایش نرخ بیکاری در کشورهای خود مواجه خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.