چهارباغ ایرانی هدیه رهبری به مردم است

Iran Newspaper - - News - حمیده امینی فرد خبرنگار

دریاچه و باغ هنر ایرانی دیــروز در اراضی عباسآبــاد تهــران افتتــاح شــد. زمیــن 42 هکتــاری ایــن مجموعــه بــه دســتور رهبرمعظــم انقــالب بهعنــوان عیــدی غدیــر به مــردم تهران داده شــده اســت. دریاچــه هنرهم که دیروز افتتاح شــد، 25 هزار متر مکعب مســاحت دارد و 40 هزار متر مکعب هم حجم آب آن پیشبینی شده. قرار اســت آب این دریاچه نه از آب شهر و نه حتی از آب چاه که از آب زه کش متــروی حقانی تهران تأمین شــود. پروژه چهارباغ مصلی هم مشــتمل بــر باغ ۵1 هکتاری ایمان، بــاغ 01هکتاری آفرینش، بــاغ ۶ هکتــاری دانــش و بــاغ 21هکتاری بهشتاست.

بهگزارش «ایران»، اراضی عباسآباد در مجموع مســاحتی بیش از 550 هکتار دارد که 350 هکتار آن متعلق به شرکت نوسازی اســت. آنچه این روزها در اراضی عباسآبادرق­ممیخورد،کامالًمنطبقبر طرحجامعارا­ضیاستودرای­نیکسال و نیــم اخیر هیچ دســتوری برای ســاخت و ســازهای جدیــد در این مجموعــه داده نشده است. پیروز حناچی، شهردار تهران حــدود یکمــاه پیــش در بخشــنامها­ی به همه بهرهبردارا­ن مستقر در اراضی اعالم کرد که باید در هماهنگی کامل با شــرکت نوسازی بوده و حتی در بحث فضای سبز هم با نظارت و هماهنگی با مجری طرح جامــع اراضــی قــدم بردارند. شــهرداری تهــران در این مدت تالش کرده اســت تا زمینهایی که در گذشــته از ســوی برخی ســازمانها و دســتگاهها همچــون بنیــاد مســتضعفان گرفته شــده باز پس گرفته شود. خانه شعر و ادبیات نمونهای از این بازپسگیریه­استکهبهفضا­یفرهنگی و هنری مجموعه عباسآباد اضافه شده است. تالش برای باز پسگیری031 هکتار ازاراضیدرا­ختیاربنیاد­مستضعفان،خبر خوش دیگری اســت که میتواند تا پایان امســال، 130 هکتار بــه اراضی عباسآباد اضافــه کنــد. بــه گفتــه میثــم اخبــاری، مدیــر روابــط عمومی منطقــه فرهنگی و گردشگریعبا­سآباد،توافقهاواق­دامات قانونیبابن­یادمستضعفا­نبرایبرگشت ایــن اراضــی انجام شــده و تنهــا اقدامات حقوقی ماجرا باقی مانده است. او البته از بازپسگیرید­وپروژهبزرگ­دیگرهمخبر میدهــد که اگر انجام شــود، اتفاق بزرگی برایمردمته­رانخواهدبو­د.ایندوپروژه امابهعلتای­نکهدرمراحل­پیگیریاست، رسانهای نمیشــود! کتابخانه ملی، موزه بانک مرکزی، ســازمان بنــادر، وزارت راه، اســتاندار­ی، مصلی تهران، بوســتانها­ی طالقانــی، نــوروز و آب و آتــش و باغ موزه دفــاع مقــدس از جملــه ســاختمانه­ای فعــال در اراضی عباسآبادنـ­ـد. در پیش از انقالب با آزادسازی 11 هزار پالک، طرح اراضی عباسآباد شکل گرفت. آن زمان قــرار بود، این نقطه به مرکز تهران تبدیل شــود تــا بعــد از زمــان انقــالب، نوبت به کرباســچی، شــهردار وقت تهران رسید و قرارشدتامر­کزاداریتهر­انبهاینمنط­قه برسد. حدوداً04 ســازمان زمین خریدند و مجــوز گرفتنــد تــا در ســال 84 کــه در مصوبهای تپههای عباسآباد به ریههای تنفسی تهران تبدیل شدند و 3 سال بعد هم برای آن طرح تفصیلی نوشته شد. در سال 89 و 09، اما شورای عالی شهرسازی سطح اشــغال را 5 درصد در نظر گرفت. درحالیکــه آنچه اتفاق افتــاد، فراتر از این مصوبــه بــود و البته ماجرای فــروش غیر قانونــی بخشــی از اراضــی در ســال 09، اتفاقــات جدیدی را بــرای این نقطه رقم زد. حــاال پیــروز حناچــی، دربــاره تعییــن تکلیــف ســاختمانه­ای اداری مجموعه اراضــی عباسآبــاد مثــل اســتاندار­ی میگوید: براســاس طرح مصوب شورای عالی شهرســازی و معماری ویژه اراضی عباسآباد اشــاره شده که ساختمانهای نامتجانس در بلندمــدت جای خود را به ساختمانهای­متجانسبدهن­د؛اماالزمه تحقق این امر البی با دستگاههای دولتی استکهدرحال­حاضرمقدمات­آنایجاد شدهاست.قطعاًوقتیکهموضو­عقطعی شود به اطالع مردم خواهیم رساند.

شــهردار تهران در مراســم کلنگ زنی چهار بــاغ تهــران در اراضــی عباسآباد، زمین آن را هدیــه رهبری به مردم تهران نامیــد و گفــت: تحویل مجموعــه اراضی عباسآبــاد برای بهرهبــردا­ری پروژههای فرهنگیوتفر­یحی،بدونحمایتر­هبری امکانپذیرن­بود.

پیــروز حناچی به پیوســتگی شــمال و جنــوب اراضی عباسآبــاد بهعنوان یکی از ویژگیهای منحصر بفرد آن اشــاره کرد و گفــت: مــا امــروز 3 پــروژه از پروژههــای تهــران را افتتــاح کردیــم و کلنــگ زدیــم. دراولینپرو­ژه،چهارباغ،بامساحتیبی­ش از 0۴ هکتــار از اراضی عباسآبــاد، به این مجموعه پیوســت. این بهترین هدیهای بــود که رهبر معظم انقالب به مناســبت عید غدیر به مــردم تهران دادند و من به نمایندگی از اعضای شورای شهر و مردم تهرانازایش­انتشکرمیکن­م.

وی گفــت: تــالش خواهــد شــد کــه مجموعــه چهاربــاغ بــا اصول باغســازی ایرانی به بهرهبرداری برســد. کشــور ما در زمینه باغسازی مدعی است، به این دلیل که باغســازی ایرانی یکــی از قدیمیترین ســبکهای باغســازی در جهــان اســت؛ مجموعه پاسارگاد خود یک شاهد بر این ادعاســت؛ اثری کــه معموالً کمتــر به آن اشاره میشود ولی در فرآیند ثبت جهانی 12 بــاغ ایرانی، پاســارگاد بهعنــوان اولین ســند مطرح و باغســازی که در پاســارگاد مرسومبود،بهعنواننقط­هآغازتلقیش­د.

حناچــی بــه اراضــی عباسآبــاد و ســیری که پشــت ســر گذاشــته نیز اشاره کــرد و گفت: قبل از انقالب قرار بود اینجا مجموعه 0۵۵ هکتاری شهستان ساخته شــود، قانونــی هــم بــرای ایــن مجموعه تصویب شد تحت عنوان قانون نوسازی اراضــی عباسآبــاد. اآلن شــرکت اراضی عباسآباد با تأسی به آن قانون است که ایــن مجموعــه را اداره میکند و تصمیم ما هم این است که برای این اراضی باید یــک مدیریت یکپارچه شــکل پیــدا کند. شــورایعال­ی شهرســازی بــرای اولین بار در سال ۴8 طرحی را برای این مجموعه تصویــب کرد کــه این طرح بهطــور کامل هنوز بــه اجــرا درنیامــده، جاهایــی از آن هم اعوجاجاتی داریم، ولی اگر این طرح نبود و این قانون وجود نداشــت، مطمئناً اراضــی عباسآبــاد در شــرایط بعــد از انقــالب میتوانســت دچــار مشــکالت و تغییــرات فــراوان شــود. از همــه مهمتر دســتوری بود که در تیر ماه ســال 2٧ پیرو نامــه وزیر وقت مســکن و شهرســازی به رهبری، توســط ایشان صادر شــد. بعد از آن دســتور نقشــه راهی برای ایــن اراضی ترسیمشدکهب­سیارتأثیرگ­ذاربودوارا­ضی عباسآبــاد بــه پهنههــای بــاز و فرهنگی اختصاص پیدا کرد؛ این موضوع محوری بود که در شورای عالی شهرسازی هم به تصویب رسید و امروزه اراضی عباسآباد یکــی از جاذبههای بیبدیل شــهر تهران است و خصایص بینظیری دارد.

او درباره ویژگیهای این منطقه گفت: ۴ محور و شریان اصلی شهری در ۴ طرف آن و ایســتگاهه­ای متعدد مترو که امکان دسترســی را به ایــن حوزه قلمرو عمومی فراهــم میکنــد، عنصر مهمی اســت که بــه جذابیت این مجموعه افزوده اســت. مطمئناً پل طبیعت یکــی از جاذبههایی اســت که نه تنها در ایــران، بلکه در جهان شناخته شد و حاال تهران را بعد از میدان آزادی، با پل طبیعت هم میشناسند؛ راه ما ادامه همین رویکرد است و این مسیر را بایدتعقیبک­نیم.

حناچــی همچنین با اشــاره به افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی هم گفت: از این ایســتگاه باید بهعنوان یــک نقطه عطف یاد کنیم؛ اگر تجهیزات آتشنشــانی قبل و بعد از حادثه پالســکو را با هم مقایســه کنیــم، میتوانیــم بگوییــم کــه وضعیت آتشنشــانی از نظر تجهیزات ســنگین با گذشتهقابلم­قایسهنیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.