آیا رتبههای برتر کنکور از سربازی معاف میشوند؟

Iran Newspaper - - News -

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد که چیزی به نام معافیت سربازی برای نخبگان و رتبههای برتر کنکور وجود ندارد.

ســردار موســی کمالــی در گفتوگو با ایســنا، درباره اینکــه آیا رتبههــای برتر کنکور نخبگان ...و امکان معافیت از سربازی را دارند یا خیر؟ گفت: چیزی بهعنوان معافیت نخبگان، استعدادهای برتر، رتبههای تکرقمی کنکور و نظایر آن از خدمت سربازی نداریم اما ستاد کل نیروهای مسلح تسهیالتی را برای این افراد درنظر گرفته و بر این اســاس بــا توجه بــه رویکرد جدیدی کــه در مورد انجام ســربازی وجــود دارد این افراد میتوانند در ازای انجام پروژه تحقیقاتی کارت پایان خدمت بگیرند.

کمالی با بیان اینکه مسأله پایان خدمت سربازی با معافیت از سربازی فرق دارد، گفـــت: دانشــجویا­ن نخبه، رتبههای برتر کنکور، المپیادیها، استعدادهای درخشان و نظایر آن در صورت کســب یکســری امتیازات از ســوی بنیاد ملــی نخبگان بهعنوان دانشآموخته برتر شناخته شده و به دانشگاه دفاع ملی معرفی میشوند.

وی ادامــه داد: ایــن افراد به مرکز نخبگان رفته و در آنجا بــا توجه به توان، دانش و مهارتی که دارند و همچنین با توجه به نیازهای دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح پروژههای تحقیقاتی در مورد مســائل مطرح شــده دریافت کرده و ملزم به انجام این پروژههامیش­وند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه پروژههای این افراد در مورد مسائل فناوری، صنعت، دفاعی و دیگر موارد مهم و مورد نیاز کشور اســت، اظهار کرد: این افراد پس از اتمام پروژه که تحت نظارت کارشناســا­ن دانشــگاه دفاع ملی و بنیاد ملی نخبگان انجام شده است به مراکز آموزش نظامی معرفی شده و پس از طی دوران آموزشی کارت پایان خدمت دریافت میکنند.

سردار کمالی با بیان اینکه پروژه برای این افراد به گونهای تعریف میشود که پس از دوران آموزشی کارت پایان خدمت بگیرند و دیگر نیازی به طی کردن دوران سربازی نداشته باشند، گفت: بر اساس رویکرد جدید ستاد کل نیروهای مسلح این اتفاق رخ داده اســت. همانطور که در موارد دیگر نیز برخی ســربازان بهعنوان اســتاد دانشگاه، ســربازمعل­م ...و خدمت میکنند. وی در مورد اینکه آیا این افراد هنگام تحصیل نیز میتوانند نســبت به دریافت پروژه اقدام کنند، گفت: این امکان برای این افراد وجود داشته و آنها میتوانند هنگام تحصیل نیز مقدمات و مراحل دریافت پروژه را طی کنند اما بار دیگر تأکید میکنم که این یک معافیت از سربازی نیست بلکه مدت زمان انجام پروژه بهعنوان زمان خدمت سربازی لحاظ شده و فرد کارت پایان خدمت میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.