الناسیون (آرژانتین)

Iran Newspaper - - News -

پیــروزی درخشــان 6-2 ریورپالتــ­ه در زمیــن راســینگ کالب در مســابقات ایــن هفتــه لیــگ فوتبــال آرژانتیــن تبدیــل به عکــس بــزرگ صفحه اول این نشــریه شــده اســت. ریورپالته که دو گل از 6 گلــش را توســط رافائــل ســانتوس بوره و به فاصلــه دو دقیقه بــه ثمر رســاند، بــا این برد درخشــان خــط و نشــان قاطعــی بــرای ســایر مدعیان این لیگ کشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.