نیاز داریم مدتی از والیبال دور باشیم

میالد عبادیپور، دریافت کننده تیم ملی والیبال در گفتوگو با «ایران»:

Iran Newspaper - - News - محمد محمدی سدهی خبرنگار

پیشــرفت والیبال ایران در سالهای اخیر باعث شــده تــا تیــم ملــی والیبــال در قاره کهــن بدون رقیــب باشــد و قهرمانــی تیــم ملی جوانــان در مســابقات جهانی نیز نشــان دهنده آینده کامالً روشــن ایــن رشــته اســت. ورزشــی کــه در چنــد ســال اخیــر محبوبیتهــ­ای بســیاری به دســت آورده و توجــه رســانهها و افــکار عمومــی را بــه خــود جلب کرده اســت. کســب عنــوان پنجمی در لیــگ ملتهــا 2019 از جملــه موفقیتهــا­ی اخیر والیبالیسـ­ـتهای بزرگســال کشورمان بود، تیمی کــه در مرحله نخســت انتخابــی المپیک در روســیه موفق نشد سهمیه بگیرد و حاال برای کســب آن دی مــاه بــه چین مــیرود و بــا توجه بــه کیفیت بــاالی تیــم ملــی والیبال کشــورمان میتــوان امیــدوار بود که والیبال ایــران هم جزو رشتههای المپیکی خواهد بود.

میــالد عبادیپــور، دریافــت کننــده تیــم ملی والیبــال درخصــوص شــرایط تیم ملــی و حضور در مرحلــه نخســت انتخابــی المپیــک 2020 بــه خبرنــگار «ایران» گفــت: «تیم ما در لیگ ملتها که سطح اول مسابقات والیبال به حساب میآید، عملکرد خوبی داشت و حضور در جایگاه پنجمی و صدرنشــینی در مرحلــه نخســت رقابتهــای لیگ ملتها گواه این موضوع اســت اما در روسیه نتوانستیمب­هاهدافمانب­رسیم.»

او بیــان داشــت: «بــا وجــود شکســت مقابــل روسیه نشان دادیم که تیم ملی والیبالمان قدرت باالیی دارد و میتواند به سکوهای مسابقات مهم دســت یابــد. لیــگ ملتهــا تورنمنتــی طوالنی و خســته کننده بود و نزدیکی مسابقات باعث شده تــا والیبــال زده شــویم. 10 روز بعــد از اتمــام لیگ ملتهــا در مســابقات انتخابــی المپیــک حضور یافتیــم و حــاال بایــد بــرای حضــور در مســابقات آســیایی و حضور در جمع 8 تیم برتر آســیا آماده شویم و یک هفته پس از مسابقات قهرمانی آسیا هم جام جهانی برگزار میشود.»

لژیونــر والیبال ایــران ادامــه داد: «رقابتها به هــم نزدیک اســت و یــک بازیکن اگــر در بهترین شرایط هم باشد قطعاً از نظر فکری و ذهنی دچار مشــکل میشــود چرا که هر روز در شرایط والیبال خواهد بود. ما کامپیوتر نیســتیم که همان دســتور را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم. بدن و مغز بازیکن حرفهای قطعاً نیاز به اســتراحت دارد اما متأســفانه ما چنین زمانــی را برای اســتراحت در اختیارنداش­تیمونداریم،بعدازاینتو­رنمنتهای طوالنــی یــک هفتــه اســتراحت زمــان ناچیــزی اســت. هیچ زمانی برای تفریح نخواهیم داشت و نمیتوانیم مثالً برای 2 هفته از والیبال دور باشیم، در حالی که ما به این نیاز داریم که مدتی از والیبال دور باشیم تا پرقدرت به کارمان ادامه دهیم.»

عبادیپــور بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه مــا خودمــان والیبــال را انتخــاب کردیــم و عاشــق رشــتهمان هســتیم، افزود: «ما از جــان و دل برای تیم ملی مایه میگذاریم اما نمیتوانیم همیشــه در اوج باشــیم و ایــن موضــوع غیرممکن اســت. لیگ ملتها و مرحله اول انتخابی المپیک تمام شــد و حاال باید با تمرکز باال به مســابقات پیش رو بیندیشیم. کسب سهمیه المپیک برای ما خیلی مهم اســت و باید سهمیه را کسب کنیم. ما ثابت کردیم که جزو بهترین تیمهای دنیا هستیم و باید بهقولمانعم­لکنیمودرچی­نسهمیهبگیر­یم.»

بازیکن تیم ملی والیبال با اشاره به این موضوع که خوشحالی من از این است که ما شانس دیگری برای کســب سهمیه المپیک داریم و چیزی برای ما تمــام نشــده اســت، تصریح کــرد: «امیــدوارم کــه اتفاقــات خوبی بــرای والیبــال بیفتــد و باعث خوشــحالی مردم شــویم. البتــه برای رســیدن به جایگاههای بهتر نیازمند حمایتهای بیشتری از سوی مسئوالن ورزش هستیم.»

لژیونر والیبال ایران یک سالی است که در لیگ لهستانوتیم­اسکرابازیم­یکند.اینباشگاهت­وجه جالبی به بازیکنانش دارد و در زمان اعیاد با انتشار پیامــی بــه عبادیپــور تبریــک میگویــد. دریافت کننــده تیــم ملــی در این خصــوص بیان داشــت: «قطعــاً ما یک رابطه خیلــی خوب و صمیمیای با همدیگر داریم. نه تنها با روابط عمومی باشگاه اسکرا بلکه با مدیرعامل و سایر کارکنان و بازیکنان این تیم. لهستانیها انسانهای خونگرمی هستند و مــن کارهــای آنهــا را تحســین میکنم. باشــگاه اسکرا با این کار حرفهای بودنشان را به دنیا نشان میدهند و در این کار فوقالعاده است.»

تیــم ملی بانوان دیروز نخســتین بــازی خود را در جــام ملتهــا برگزار کرد و مقابــل تیم میزبان (کــره جنوبی) با نتیجه 3 بر صفر شکســت خورد. دریافــت کننــده تیــم ملــی والیبــال درخصــوص والیبال بانوان گفت: «تیم ملی بانوان در نخستین بازی خود شکست خورد اما بانوان شایسته ایرانی میتواننــد حضــور پرافتخــار­ی در این مســابقات داشــته باشــند. مــا 3 بازیکن لژیونــر داریــم واین موضوع کمک میکند به پیشرفت والیبال بانوان. اعتقادم بر این اســت که هر چیزی که باور داشــته باشــید به آن میرســید و من بانوان ایرانــی را باور دارم و مطمئنــم که میتوانند بهترین نتیجه را در تمامی مســابقات کســب کنند. بانوان ما لیاقت و شایستگیبهت­رینهارادار­ند.»

عبادیپور با اشــاره به این موضوع که عملکرد تیم مردان بر تیمهای دیگر تأثیرگذار است، افزود: «هرچهقدرتیم­ملیعملکردب­هتریداشتهب­اشد، بــر عملکرد تیمهای جوانــان، نوجوانــان و بانوان اثــرات مثبتی میگــذارد. روند پیشــرفت ما تمام نشــده و ما در اول راه هستیم و در آینده نه چندان دور شکستها تبدیل به پیروزی خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.