کالدرون: مسئول هستم تا از قهرمانی پرسپولیس دفاع کنم

Iran Newspaper - - News -

گابریــل کالدرون، در حاشــیه تمرین دیروز سرخپوشــان گفــت: «از عملکرد بازیکنــان راضــی هســتم. من ایــن اطمینــان را دارم کــه آمادگــی الزم برای هفتــه اول لیگ برتر را داریم.» ســرمربی پرســپولیس دربــاره مدافعان این تیــم هــم چنین توضیــح داد: «ما 3 مدافع در ســطح بینالمللــ­ی داریم. با توجه به ســن ســید جالل حســینی، هر 3 مدافع برای ما مهم هســتند. آنها ممکــن اســت کارت زرد یا قرمــز بگیرند. پرســپولیس ۶1 بازیکن اصلی دارد و طبیعتاً ۵ بازیکن بیرون از زمین هســتند اما لیگ طوالنی اســت و باید این ۶1 بازیکن آمادگی الزم را داشــته باشــند.» او ادامه داد: «ما قهرمان هستیم و من مســئول هســتم تا از قهرمانی دفاع کنم. من آدم افتادهای هستم ولی خواســتهها­ی بزرگی دارم. پرســپولیس فوتبال خوبی ارائه خواهد داد. من با تیمی کار میکنم که 3 ســال قهرمان شــده و تیمها به دنبال این هســتند ما برای بار چهارم قهرمان نشــویم و ما در حال تالش هســتیم تا این عنوان را به دســت آوریم و یک مبارزه طوالنی در پیش داریم و من به شــما اطمینان میدهم که شاهد یک بازی زیبا از پرسپولیس خواهید بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.