مشاور فنی تیم ملی والیبال زنان : مسئولیت شکست با من است

Iran Newspaper - - News -

تیم ملــی والیبال بانوان در جــام ملتهای زنان آســیا با کره جنوبی و هنککنگ همگروه اســت. ملیپوشان ایران در اولین بازی خود روز یکشنبه برابــر کره جنوبی صف آرایــی کردند و 3 بر صفر شکســت خوردنــد. ملیپوشــان در دومیــن بازی (فردا) سهشنبه با هنگکنگ بازی میکنند. جواد مهرگان، مشاور فنی تیم ملی والیبال زنان ایران پس از شکست برابر کره جنوبی گفت:«امیدوارم کــه در ادامه مســابقات بــا تیمهای ســطح باال و درجــه یــک دیدار کنیــم تــا بتوانیــم تواناییهای خود را محک بزنیم. باید بازی به بازی پیشرفت کنیم تا ســطح تیم را باالتر ببریــم. یکی از دالیل ایــن عــدم تمرکــز، فضای ســالن بــود کــه تیم را تحــت تأثیر قرارداد و دیگــری کیفیت باالی تیم کــره جنوبی بــود. شــاید میتوانســت­یم در حمله از تاکتیکهــا­ی مناســبتری بــرای مقابلــه بــا حریف اســتفاده کنیم و به همین دلیل، شــخصاً مسئولیت این نتیجه را برعهده میگیرم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.