حسنزاده: از دانه درشتها نمیگذریم

با کاپیتانهای­ی که سکوها را ملتهب کنند، برخورد شدیدتری میشود

Iran Newspaper - - News -

اســماعیل حســنزاده، رئیــس کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال بعدازظهــر دیروز و در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر در یک نشســت خبری درباره مســائل مختلــف بــه صحبــت پرداخــت. او گفــت: «تــا االن از همــه ظرفیتهــای آییننامــه انضباطی اســتفاده نشــده. باید برای کسی که به داور اهانت میکند، جریمه بیشــتری نســبت به گذشــته در نظر گرفــت. محکوم کــردن داور و یــا جــو دادن بــه ســکوها قبل از مســابقه بــرای گرفتــن نتیجــه، محکــوم میشــود. شــاید کار بــه جایــی برســد کــه بازیکــن قبــل از رســیدن بــه خانه بــا حکم محرومیت یا جریمه مواجه شود. هر کسی کــه علیــه قوانیــن و آییننامههـ­ـا صحبــت کنــد، با برخــورد کمیتــه انضباطــی مواجه میشود.»

حسن زاده به این سؤال که سال گذشته کمیتــه انضباطــی در تصمیمگیریه­ــای خود بســیار کند عمل کرد، چنین واکنشــی داشــت: «امســال این اتفاق رخ نمیدهد. ایــن قــول را میدهیــم کــه بموقــع آرای انضباطی صادر شــود. امســال برای نشــان دادن قاطعیــت در صــدور رأی بــرای چند بار از دستور موقت استفاده خواهد شد.»

رئیــس کمیتــه انضباطــی دربــاره فراخوانــد­ن امیــر قلعهنویــی بــه کمیتــه انضباطــی بــه خاطــر مصاحبــه علیــه این نهــاد گفــت: «تاکتیــک و اســتراتژی برخی از افــراد ایــن اســت کــه داد و فریــاد کنند و موضوع را شــخصی کننــد. مثــالً میگویند رئیــس کمیتــه انضباطــی بــا مــن مشــکل دارد. بــرای ما فرقی نــدارد که تیمی اول یا آخر شــود و یا کســی ببازد یا ببرد اما زمانی نــام افــراد را میبریــم کــه تخلفــی انجــام شــود و پرونــده روی میز کمیتــه انضباطی باشــد. هر حرفی که دوستان میزنند رصد میشــود. وقتی با عنصری به نام جو دادن به ســکوها مواجهیــم، باید برخــورد کنیم. ضمناً بهترین مسیر برای اعتراض به آرای کمیتــه انضباطی، کمیته اســتیناف اســت. امــکان ندارد رأیــی را بدون امــکان تجدید نظــر صــادر کنیــم امــا کســی تجدیــد نظــر نمیکند.»

حســنزاده ادامــه داد: کمیته انضباطی به واســطه اســتفاده از ظرفیتهــای کامل آییننامــه از دانه درشــتها هم نمیگذرد و خواهنــد دیــد کــه چطــور قاطــع و ســریع برخــورد میکنیــم. کاپیتانهــ­ای تیمهــای پرطرفــدار کــه بــا یــک حرکــت علیــه داور ســکوها را ملتهــب میکننــد، بــا برخــورد شــدیدتری مواجــه میشــوند. اگــر روزی ایــن اتفاق نیفتــاد و قولمان عملی نشــد، بــا شــرافت کامــل میگویــم به ایــن دالیل از ســمت فعلــی اســتعفا میدهــم. تالش میکنیــم خشــونتزدا­یی کنیــم و حرمــت همه افراد حفظ شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.