داورزنی: تاج باید درباره ساکت پاسخگو باشد

واگذاری استقالل و پرسپولیس شعار نیست

Iran Newspaper - - News -

محمدرضا داورزنی، در نشســتی خبری که صبح دیــروز بــه مناســبت هفته دولــت و با هــدف ارائه گــزارش اقدامــات و فعالیتهای حــوزه معاونت قهرمانــی و حرفــهای در وزارت ورزش و جوانــان برگــزار شــد، درباره مســائل مختلــف به صحبت پرداخــت. معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــهای وزارت ورزش و جوانــان با بیان اینکه به مدت یک سال از تیرماه سال جاری تا تیرماه سال آینــده به هر فرد که کســب ســهمیه کــرده حقوق ماهانه پرداخت میشود، اعالم کرد: «هر ورزشکار در هر ماهی طی این دوره یکساله کسب سهمیه کند از تیرماه مجموعاً حقوقی معادل 60 میلیون تومان دریافت خواهد کرد.»

معاون وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه به طور کلی فدراسیونها باید پاسخگوی عملکرد خود باشــند، یادآور شــد: «به صورت کلی بین 2 تا 2.5 میلیــارد تومــان بــه فدراســیون­های مختلف کمــک شــده و در برخــی رشــتهها نیز حــدود 5 تا 6 میلیــارد تومان بــوده و در برخی رشــتهها مانند کشتی این کمکها بیش از 10 تا 12 میلیارد تومان بوده و رشــتههای تکواندو و وزنه برداری نیز بین 5 تا 6 میلیارد تومان کمک مالــی دریافت کردهاند. در فوتبــال هم بــه دلیل برگزاری جــام ملتهای آسیا حدود 26 الی 27 میلیارد تومان کمک مالی صــورت گرفتــه و در مجمــوع 160 میلیــارد تومان بــه فدراســیون­های مختلف کمک مالــی صورت گرفته اســت.» داورزنی در ادامه گفــت: «واگذاری اســتقالل و پرسپولیس شعار نیست و تا زمانی که در اختیــار وزارت ورزش و جوانــان قــرار دارنــد، به بهترین شــکل مدیریت میشوند و این دو باشگاه عملکرد مناسبی طی چند سال اخیر داشتهاند و با توجه به اینکه دغدغه مردم هستند، حساسیتها در مورد آنها رعایت میشود. همچنین طی چند روز تکلیف رئیس هیأت مدیره باشــگاه اســتقالل مشخصمیشود.»

داورزنی در مورد پستهای متعدد محمدرضا ســاکت نیز چنین واکنشــی داشت: «ســاکت و هر بازنشســته­ای نمیتوانــد مســئولیت اجرایــی در ارکان فدراســیون داشته باشــد اما بحث همکاری جدا از این مســأله اســت و طبق قانون از نیروهای بازنشســته میتوان به عنوان مشــاور استفاده کرد و فدراســیون فوتبال نه تنها در مورد آقای ســاکت بلکه در مورد ســایر افراد نیز باید پاســخگو باشد و مهدی تاج نیز در این زمینه پاسخ میدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.