صعود تاریخی نابینایان به بام ایران

Iran Newspaper - - News -

21 نفــر از اعضــای انجمــن کوهنــوردی هیأت نابینایان اســتان تهــران که در میان آنها 5 پســر و 3 دختر نابینا حضور داشــتند، موفق شــدند برای اولین بــار قله 5671 متری دماوند را فتح کنند. انجمن کوهنوردی هیأت نابینایان اســتان تهــران حدود 6 ماه اســت که بــا راهانــداز­ی صعودهــای کوهنوردی، توانســته نابینایــا­ن عالقهمنــد بــه کــوه و کوهســتان را جــذب خــود کنــد و در ایــن میــان، کوهنــوردا­ن داوطلب، نابینایــا­ن را در صعودهــای قلل مختلف راهنمایــی میکننــد. نابینایان کوهنــورد هیأت تهران در این مدت، توانســته بودند قلههایی چون آبک، قلعه دختر، کهار، دارآباد، هفتخانی و ســرکچال را فتح کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.