تصویر جهان در «۴۲ساعت»

ایران میزبان عكسهای صد کشور جهان

Iran Newspaper - - News - فرهود نصیری مجری نمایشگاه

اولین نمایشگاه عكس پروژه «۴2ساعت» جمعه1 شهریور در گالری تابستان خانه هنرمندان به همت فرهود نصیری و ســارا هاشــمى برگزار مىشود. این پروژه هر ســال در یک روز خاص اجرا مىشــود؛ به اینصورت که عكاســانى از کشــورها و شــهرهای مختلف دنیا با ثبتنام در ســایت پــروژه در این چالش شرکت مىکنند و در نهایت عكسها توسط داورها در دو مرحله داوری شده و درنهایتعال­وهبرایراند­ر۳ کشوردیگرنی­زنمایشگاهى­ازعكسهایبر­گزیده بــه نمایش درمىآید. پروژه عكاســى«42 ســاعت» ســال21۰2 بــا دو عكاس بهعنوان بنیانگذار این نمایشــگاه یعنى «رنزو گرند» و «ســم اســموترمن» و با ۵۶ عكاس از ۰2 کشــور مختلــف کار خود را آغــاز کرد و در هــر دوره به تعداد شرکتکنندگا­نافزودهشد.امسالاینچا­لشعكاسىبه۰­884شرکتکنن­ده از۰۰1 کشــور رســید و بــرای اولین بــار میزبانى آن بــه ایران محول شــد. در این نمایشگاه۴7 اثر از کشورهای استرالیا، فنالند، ایتالیا، آلمان، آفریقای جنوبى، نیجریه، پرو، مكزیک، لهســتان، چین، ونزوئال، امریكا، ارمنستان، هند، کنگو و ایران روی دیوار خواهد رفت. آثار عكاســان ایرانى نیز در چهار نمایشگاهى که در کشــورهای دیگر برگزار مىشود حضور خواهد داشت. همچنین از روند برگــزاری این پروژه مســتندی بــه کارگردانى مرجان شــكوهى و تهیهکنندگى مهدی شــادیزاده ساخته شــده که قرار است در ســینمای هنر و تجربه اکران شــود. رنزو گراند، گرتا ریكو، فلور لوپز، محمد مهدی رحیمیان، ســیوا شهباز، مهران مافى بردبار، الناز امینى، ابراهیم عرببیگى داوران ایرانى و غیرایرانى این پروژه خواهند بود. این نمایشگاه روز جمعه 1 شهریور از ساعت 17 و از 2 تا 12 شهریورساعت­۴1 تا22 درگالریتاب­ستانخانههن­رمندانبرپا­خواهدبود. امســال ايــن پــروژه ۴ خرداد برگــزار شــد و ۰۵۵ عكاس ايرانى در آن شــركت كردند. از طرفى در اين دوره برای نخســتینبا­ر ايران، يكــى از میزبانهای اين نمايشــگاه خواهــد بــود و طــى گفتوگوهــا­ی مختلــف، تعامــل خوبــى بین مــا و میزبان بــا مجريان اصلى نمايشــگاه بخصــوص در حوزه داوری شــكل گرفــت. در دورههای گذشته برگزاری اين نمايشگاه، آثار توسط يک تیم خارجى داوری مىشد اما با تعامل انجام گرفته قرار شــد هیأت داوران ايرانى آثار عكاســان ايرانى را داوری كننــد و اين تصمیم به اين دلیل گرفته شــد كه به هر صــورت چهرههای ايرانى آشــنايى بیشــتری با فرم و فضاهای كشــور خود دارنــد و مىتوانند بــه آثار نگاه جامعتری داشــته باشــند. نكتهای كه درباره نمايشــگاه 24 ساعت عكاسى بايد مطرح كرد اين اســت كه ماهیت چنین پروژهای با مســابقهها و نمايشگاهها­ی ديگر فرق دارد. اين پروژه كه از ســال 2۰12 كار خود را آغاز كرده فعالیتش فقط يک روز در ســال است. به اين معنى كه عكاسان وارد سايت مىشوند، ثبتنام مىكنند و بیستوچهار ساعت بايد در سطح شهر اقدام بهعكاسى مستند كنند و داســتانها­ی مردم شهرشان را به تصوير بكشند. به اينصورت شروع برنامه از ســاعت صفر شب كلید مىخورد و عكاسان بايد هر يک ساعت، يک عكس بگیرند و آن را به اشــتراک بگذارند كه در مجموع مىشود بیستوچهار عكس و عكسهــا هم بايد همان موقع آپلود شــوند. بنابراين عكاســان خــود را با اين چالشكهمحدو­ديتزمانىدا­رندوبايدبر­اساسايناسل­وبپیشبروند،درگیر مىكنند.اينمسألهوس­ختىهايشباع­ثمىشودكههر­كسىتوانآنر­انداشته باشــد كه بیستوچهارس­اعت در سطح شهر پیادهروی كند، دنبال سوژه بگردد و تا آخر پروژه دوام بیاورد. مخصوصاً امســال ما ماهمبارک رمضان را داشــتیم و باعث شــده بود اين چالش سختتر هم بشود. خیلى از عكاسان هم شركت نمىكنندچون­عكسهاآنالي­نهستندودرم­عرضديدعموم­مردمجهانقر­ار مىگیرندوعم­الًممكناستدرب­یستوچهارسا­عتنتوانندع­كسهایخوبى بگیرند؛ پس برخى از اين نقد و قضاوتها هراس دارند و به آن ورود نمىكنند. نكتهایكهدر­پايانبايدب­هآنپرداختذ­كرايننكتها­ستكهپروژهچ­ونعكاسى مســتند اســت مىخواهد خوشــحالى و غم مردم را به تصوير بكشد و عكاسان هــم ايــن كار را انجام مىدهند تا بتوانند مســائل اين اجتمــاع را با دوربین خود روايت كنند و تغییر مثبتى در جامعه ايجاد كنند. از طرفى از آنجا كه اين پروژه در تمام دنیا انجام مىگیرد و حال و هوای شهرها را به مردم نقاط مختلف جهان نشان مىدهد پس يک تعامل فرهنگى مناسب بین كشورهای مختلف هم با اين پروژه اتفاق مىافتد. هدف اصلى اين پروژه خیرخواهانه است و هر سال با برگزاریاين­نمايشگاهاز­يكسریبنیاد­هاومؤسسهها­یخیريهحماي­تمىشود. به اين شكل كه عوايد نمايشگاه به اين خیريهها تعلق مىگیرد كه امسال هم به خیريهآتنات­علقخواهدگر­فت.بعدازبرگزا­ریايننمايش­گاهدرتهران،قراراست درشهرهايىم­ثلاصفهانوچ­ندشهرديگره­مايننمايشگ­اهرابرگزار­كنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.