«اینستکس» و امنیت خلیج فارس موضوع گفتوگوی ظریف با مقامهای فنالند و سوئد

Iran Newspaper - - News -

ظریــف که تــور اروپاییاش به کشــورهای اسکاندیناو­ی روز دوشنبه از فنالند رئیس دورهای اتحادیه اروپا آغاز شده بود، دیروز در ســوئد ادامه یافت. ظریــف در فنالند با رئیس جمهوری و وزرای امور خارجه و امور توســعه و تجارت خارجی این کشور دیدار کرد. ظریف و «پکا هاویستو» همتای فنالندیاش عالوه بــر گفتوگــو درخصــوص موضوع کشــتی نفتکــش گریس 1 و بررســی آخریــن تحــوالت برجام بویــژه ضرورت تســریع در راهانــداز­ی و عملیاتــی شــدن کامــل اینســتکس، درخصوص امنیت منطقــه خلیج فــارس و ایدهها و ابتــکارات جمهوری اسالمی ایران برای گفتوگوهای منطقهای تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با تأکید بر ضرورت تحــول شــناختی در منطقــه و با اشــاره بــه اینکه ایــران دارای بیشــترین مــرز در خلیج فارس اســت، بر آمادگــی و ظرفیت باالی کشورمان برای تأمین امنیت این منطقه تأکید کرد. وزیر خارجه فنالند نیز در این دیدار اظهار کرد: با وجود فشــارهای امریکا بر شرکتهای اروپایی، فنالند و اتحادیه اروپایی از ایجاد سازوکار مالی اینستکس حمایت میکنند.

«ویلــه اســکیالری» وزیــر امــور توســعه و تجــارت خارجی فنالند هم در گفت و گو با ظریف با اشــاره به ریاســت دورهای کشــورش بــر اتحادیــه اروپایی، ایــن موضــوع را فرصتی برای توســعه همکاریهای تجاری و اقتصادی دو کشور دانست. او با ابراز تأسف از خروج امریکا از برجام و تبعات آن بر زندگی مردم ایران نسبت به افزایش تنشها ابراز نگرانی کرد و گفت: «نقــش فنالنــد به عنــوان رئیس اتحادیــه اروپایــی در کاهش تنشها سازنده خواهد بود.»

ظریــف در گــزارش توئیتــری دیدارهــا و برنامههایـ­ـش در فنالنــد نوشــت: «دیدارهــای پربــار با رئیــس کنونــی اتحادیه اروپایــی، رئیــس جمهوری فنالنــد، وزیر امــور خارجــه و وزیر تجارت. درباره آنچه که اتحادیه اروپایی الزم است برای حفظ برجام و حفــظ منافع خود در آزادی دریانــورد­ی انجام دهد، گفــت و گو کردیم. همچنین با «دفتر ابتکار مدیریت بحران» دربــاره مجمع گفتوگوهای منطقهای و پیمــان عدم تجاوز، تبادل نظر کردیم»

گفتوگو درباره مسائل منطقهای با مقامات هلسینکی در حالی انجام شد که گفته میشود فنالند از گذشته طرحی برای گفتوگو درخصوص خلیج فارس داشــته اســت. طرحی که بی شباهت به طرح ایران یعنی تشکیل مجمع گفتوگوهای منطقهای در خلیج فارس نبوده است.

وزیر امور خارجه کشورمان صبح دیروز با حضور در وزارت خارجــه ســوئد با «مارگــوت والســتروم» دیــدار و درخصوص موضوعــات مختلــف دوجانبــه، منطقــهای و بینالمللــ­ی از جمله برجام، ضرورت تســریع در اجرای سازوکار اینستکس، امنیــت منطقه خلیج فــارس، یمن و افغانســتا­ن گفتوگو و تبــادل نظر کرد. او امروز با نخســت وزیر و رئیس مجلس این کشور گفتوگو و رایزنی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.