وزیرکشور:دادنتبلیغا­تبهشبکههای­معاند،خالفاست

Iran Newspaper - - News -

وزیر کشــور گفت: طبق مصوبه شــورای عالی امنیت ملی، دادن اطالعیه، آگهی و دعوت به ســرمایهگذ­اری یا بورسیه دانشــجویا­ن از طریق شبکههای معاند خالف مقرراتاستو­اگررعایتنک­نند،باآنهابرخو­ردمیشود.عبدالرضارح­مانیفضلی عصر دوشــنبه در ســتاد هماهنگی تبلیغات اقتصادی اظهار داشــت: عمدهترین مســألهای که در این جلســه مطرح شــد، نگرانی افکار عمومی از فضای تبلیغاتی و رســانهای بود که بــا اتهامزنی، پخش شــایعات و دروغ پردازی همراه اســت.وی اقدامــات قــوه قضائیه در برخورد با مفاســد و رانت خواریهــا را موضوع دیگر این جلســه عنــوان کرد و خواســتار طراحی نظام تبلیغاتی و اطالع رســانی مناســب و متناسب با این اقدامات شد.وزیر کشور اضافه کرد: قرار شد کمیتهای این موضوع را مجــدداً مــورد بررســی قــرار داده و دســتورالع­ملهایی در این زمینه تهیه شــود. رحمانــی فضلی تأکید کرد: درخصــوص پخش آگهیهای اقتصــادی و دعوت به سرمایه گذاری در خارج از کشور از سوی شبکههای معاند، قرار شد طبق مصوبهای کــه قبــالً در دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی تصویب شــده اســت، اقداماتی را در این جلســه پیگیری کنیم. طبــق آن مصوبه، دادن اطالعیــه، آگهی و دعوت به سرمایهگذار­ی یا در بحث بورسیه دانشجویان خالف مقررات است.وی گفت: تمام افــرادی که بــی اطالع از این مصوبه اقدام به آگهی دادن به این شــبکهها میکنند کارشــان خالف قانون اســت و اگر رعایت نکنند قطعاً با آنها برخورد میشود.وزیر کشور با بیان اینکه مقرر شد ساماندهی رسانههای مجازی در کمیتهای مورد بررسی قرار گیرد، گفت: همچنین در این جلســه مقرر شد این رسانهها ساماندهی شوند چــرا کــه خیلی از ســایتها در داخل کشــور مجوز ندارنــد. وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی هم اعالم کرده اســت که این سایتها باید مراجعه و مجوز اخذ کنند.وی یادآور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این خصوص زمانبندی ارائه کرده که اگر توجه به آن نشود، با سایتهای غیرمجاز برخورد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.